2009-07-21

Podróż Ginąca Polska - konkurs na relację lub fotorelację

Opisywane miejsca: Polska
Typ: Inna

Kochani,


o północy zakończyliśmy głosowanie na relacje w konkursie "Ginąca Polska". Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, dostarczyliście nam masy inspiracji, docierając niejednokrotnie do miejsc magicznych. Mamy nadzieję, że wbrew tytułowi konkursu Polska, którą nam pokazaliście nie zginie nigdy! A oto lista nagrodzonych relacji:
 
1. miejsce
Zfiesz - "Sokólskie wiatraki" (17 głosów)
2. miejsce
Sagnes80 - "Kujawianka na Mazurach" (13 głosów)
3. miejsce
Duzinek - "Duzinka podróże małe i duże - Pociąg donikąd" (9 głosów)
4. miejsce ex equo
Iwonka55h - "Zakład Siły, Światła i Wody" (8 głosów)
oraz
Ivonna_m - "Ściana Wschodnia" (8 głosów)

Autorom relacji serdecznie gratulujemy, a wszystkim dziękujemy za głosy. Tych, którzy jeszcze nie czytali zachęcamy natomiast do lektury - naprawdę warto przeczytać i ruszyć w Polskę!

Z nagrodzonymi osobami skontaktujemy się drogą mailową.
zespół Kolumbera

Gdzie jeszcze można zobaczyć ławeczki przy wiejskiej drodze? Przejechać się karuzelą z konikami? Czy można jeszcze spotkać zduna z prawdziwego zdarzenia albo przylapać ludowego artystę podczas strugania drewnianego świątka? 

Są, można, da się, ale coraz rzadziej. Część zjawisk, miejsc, zawodów odchodzi bezpowrotnie, ale gdzieniegdzie ostały się jeszcze okruchy tego ginącego świata. Natykamy się na nie podczas swoich podróży, zaskoczeni, często oczarowani, niekiedy zapominając, że kiedyś, czasem wcale nie tak dawno, było właśnie tak.

Ogłaszamy konkurs na relację lub fotorelację z "Ginącej Polski".

Opisz lub sfotografuj jej fragment, koniecznie dodaj do podróży tag "ginaca polska" (bez polskich znaków) i wygraj piękny album "Polska ginąca" od wydawnictwa Carta Blanc. Oby stał się inspiracją dla licznych podróży do świata, który przemija.

 

Konkurs trwa od 5 sierpnia do 30 września 2009 roku.

Listę 5 nagrodzinych osób (czyli autorów najlepszych relacji i fotorelacji wybranych przez użytkowników Kolumbera - głosujecie oddając plus na relację/fotorelację) opublikujemy w serwisie 2 października 2009 roku.

Relacje i fotorelacje zgłoszone do konkursu (zatem opatrzone tagiem "ginaca polska"!) możecie czytać i oglądać TUTAJ:

 

Życzymy powodzenia!

zespół serwisu Kolumber.pl

 

WEŹ TEŻ UDZIAŁ W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM "CUDOWNA PLANETA"

 • łowicka wycinanka
 • Album "Polska ginąca"

REGULAMIN KONKURSU „GINĄCA POLSKA"

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

Organizatorem Konkursu pt.: "Ginąca Polska" (zwanego dalej "Konkursem") jest:

Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500 PLN, NIP 526-030-56-44 (zwana dalej „Organizatorem”)

Fundatorem wszystkich nagród w Konkursie jest:

Carta Blanca Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska 5/7, 00-263 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265613, ul. Barska 28/30 pod numerem NIP 521-340-83-19

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 5 sierpnia do 30 września 2009 roku na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronie serwisu Organizatora dostępnego pod adresem: http://kolumber.pl.


§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które posiadają lub w trakcie trwania Konkursu założą swój profil na serwisie internetowym Organizatora, prowadzonym pod aktualnym adresem URL: http://kolumber.pl (zwanym dalej „Serwisem”).

4. Warunkiem realizacji przez Uczestnika Konkursu prawa do nagrody, jest podanie wraz z umieszczeniem w Serwisie zgłoszenia konkursowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, w zakresie niezbędnym do powiadomienia o przyznaniu nagrody i przesłania nagrody.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin: małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Zasady Konkursu  

1.  Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 05.08.2009 do 30.09.2009 roku do godz. 23:59, umieścić na serwisie Kolumber.pl (decyduje zapisany na serwerze Serwisu czas zgłoszenia konkursowego) relację lub fotorelację z podróży po Polsce zwaną dalej „Relacją" i opatrzenie jej tagiem "ginaca polska" (bez polskich znaków).
2. Zgłaszać do Konkursu można jedynie nowe (tj. nieopublikowane w serwisie przed startem konkursu) fotorelacje lub relacje tekstowe, których uzupełnieniem mogą być zdjęcia (pliki w formatach: jpg, gif o wymiarach nie przekraczających 800x600 pikseli i wadze nie przekraczającej 1 MG) i/lub nagrania video.

Relacja/fotorelacja powinna dotyczyć przynajmniej jednego spośród poniższych tematów: Wieś (krajobrazy tradycyjnej wsi, skanseny, codzienność, ginące zawody itp.), Miasto (stare osiedla, ginące zawody, relikty minionych epok itp.), Transport, Święta, zwyczaje, obrzędy, Mniejszości narodowe i wyznaniowe lub podejmować jakikolwiek temat niewymieniony powyżej, a związany z charakterem konkursu i charakterem serwisu Kolumber.pl.

3. Do konkursu można zgłosić nieograniczoną liczbę Relacji/Fotorelacji. Zwycięzca Konkursu otrzyma tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby nadesłanych zgłoszeń konkursowych.
4. Poprzez zgłoszenie Relacji/Fotorelacji do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że Relacja/Fotorelacja oraz ewentualne zdjęcia i nagrania nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Relacji/Fotorelacji oraz zdjęć i/lub nagrań do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na ich wykorzystanie w zakresie określonym w ust. 5 poniżej.
5. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie Relacji/Fotorelacji oraz zdjęć i/lub nagrań przez Organizatora na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu.

§ 4 . Zasady wyłaniania zwycięzców Konkursu i przyznawania nagród 

1. Spośród zgłoszeń konkursowych użytkownicy Serwisu, wybiorą w sumie 5 najlepszych w ich ocenie Relacji , każdy użytkownik Serwisu może zagłosować na dowolną liczbę Relacji, może też wycofać swój głos. Do głosowania służy przycisk "+" widoczny przy każdej Relacji (liczą się tylko głosy oddane na całą relację, fotorelację, a nie na pojedyncze zdjęcia). Lista zwycięzców (tj. autorów Relacji, które do dnia zakończenia Konkursu zebrały największą liczbę głosów - "plusów") zostanie opublikowana w Serwisie Kolumber.pl dnia 2.10.2009. Warunkiem udziału w Konkursie i przyznania nagród jest spełnienie przez Uczestnika wymagań, określonych w § 2 oraz w § 3 Regulaminu.
2. W procesie przyznawania prawa do nagrody, nie będą brały udziału:
a) te same zgłoszenia, tego samego uczestnika, przesłane z tego samego lub z innego profilu niż poprzednie zgłoszenia tego uczestnika w Konkursie,
b) zgłoszenia różnych uczestników, ale przesłane z tego samego profilu, jak zgłoszenie uprzednio przyjęte w Konkursie;
c) te same zgłoszenia różnych uczestników, przesłane z różnych profili; w takim wypadku w Konkursie będzie brało udział zgłoszenie przesłane wcześniej

d) zgłoszenia zamieszczone w serwisie Kolumber.pl przed rozpoczęciem konkursu

3. Organizator powiadomi zwycięzców Konkursu o przyznaniu nagrody, wysyłając wiadomość za posrednictwem serwisu Kolumber.pl na adres podany przez użytkownika serwisu podczas rejestracji, w ciągu max. 7 dni od dnia ogłoszenia listy zwycięzców.

§ 5. Nagrody i ich odbiór

1. Nagrodami w Konkursie są albumy od Wydawnictwa Carta Blanca:

a) 5 x "Polska Ginąca"


2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe.
3. Jeżeli uczestnik Konkursu, któremu przyznano prawo do nagrody nie spełnia któregokolwiek z warunków, określonych w niniejszym Regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu dni) od wysłania przez Organizatora, prawo do nagrody wygasa, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora, na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej, wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych, na które zostało wysłane powiadomienie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych, o których mowa w § 2 ust. 4 oraz za wszelkie zmiany danych, służących do identyfikacji uczestnika Konkursu, dokonanych po tym zgłoszeniu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego, spowodowanego przez dostawców usług internetowych.
9. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs Ginąca Polska" w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia listy Uczestników, którzy otrzymali prawo do nagrody bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia uczestników, którym przysługiwać będzie prawo do nagrody przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych będzie Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.


§ 8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody konkursowej.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

Zaloguj się, aby skomentować tę podróż

Komentarze

 1. zfiesz
  zfiesz (08.10.2009 19:08)
  to i ja, z opóźnieniem, przyłączam się do podziękowań i gratulacji:-)
 2. dino
  dino (03.10.2009 0:31) +1
  Wszystkim laureatom gratuluję nagród za ich wspaniałe opracowania podróży
  do miejsc przemijających, ale dzięki Wam zapisanych, utrwalonych, zachowanych,
  zabezpieczonych przed zapomnieniem.......
 3. mj1945
  mj1945 (01.10.2009 18:02)
  Dziękuję tym wszystkim którzy głosowali na moje zdjęcia.Nagroda w "temacie"-woda- jest dla mnie bardzo dużą niespodzianką ,zwłaszcza że jestem początkującym Kolumberowiczem.
 4. sagnes80
  sagnes80 (01.10.2009 16:52) +1
  Dziękuję za wszystkie głosy oddane na Kujawiankę :) i serdecznie gratuluję nagrodzonym razem ze mną Kolumberowiczom :):):)
 5. iwonka55h
  iwonka55h (01.10.2009 16:36) +2
  Gratuluję zwycięzcom i bardzo dziękuję za głosy oddane na moje zdjęcie, pozdrawiam
  iwona