Ajax Loader Ładuję ...

2 +
2009-05-05

Podróż Konkurs "Wakacyjny ekspert"

Opisywane miejsca: Glob, Warszawa (7576 km)
Typ: Inna

Odkładałeś pieniądze i czekałeś na nie cały rok. Wreszcie nadeszły i... najpierw zgubiłeś drogę, plaża wcale nie wyglądała jak w folderze biura podróży, a ten pyszny owoc unieruchomił Cię w łóżku na trzy dni?

Wakacje potrafią zaskoczyć. Ale choć wielu rzeczy nie da się przewidzieć, do urlopu naprawdę można się dobrze przygotować! Wystarczy trochę wolnego czasu i odpowiednia logistyka albo... garść porad wakacyjnego eksperta.

Ponieważ wszyscy kochamy podróże, ale niestety nie wszyscy mamy wystarczająco dużo czasu, by dokładnie zaplanować swój wyjazd, ogłaszamy nowy konkurs. Opiszcie swój wakacyjny wyjazd w taki sposób, by relacja była inspiracją i pomocą dla innych podróżników. W tym konkursie łączymy przyjemne z pożytecznym: porywający opis wakacyjnego miejsca z dużą porcją porad praktycznych. Najlepsze relacje wybiorą użytkownicy Kolumbera, a my nagrodzimy je wspaniałymi nagrodami, które z pewnością umilą wakacyjne wojaże.

Nagroda główna:

iPod shuffle o pojemności 1gb w ślicznym zielonym kolorze + zestaw książek od wydawnictwa Carta Blanca: Polska. Nawigator turystyczny + Polska aktywnie + Zamki. Przewodnik po Polsce

II miejsce

elektroniczna ramka-breloczek DPF-101K firmy Genius + zestaw książek od wydawnictwa Carta Blanca: Polska. Nawigator turystyczny + Polska aktywnie + Koleje. Przewodnik po Polsce

III miejsce

optyczna mysz bezprzewodowa do laptopa Traveler 900 firmy Genius + zestaw książek od wydawnictwa Carta Blanca: Polska. Nawigator turystyczny + Polska aktywnie + Technika. Przewodnik po Polsce

 

Sponsorzy nagród:

Kolumber.pl (sprzęt elektroniczny)

Wydawnictwo Carta Blanca (nagrody książkowe)

 

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

1. Zamieść w serwisie Kolumber.pl relację z wakacyjnego wyjazdu do wybranego miejsca na świecie. Oprócz rekomendacji miejsca opis powinien zawierać porady praktyczne dotyczące sposobu dotarcia na miejsce, poruszania się na miejscu, spędzania czasu wolnego itd.

2. W opisie relacji w okienku tagów wpisz: wakacyjny ekspert.

3. Zachęć innych, by zagłosowali na Twoją relację.

 

Konkurs trwa od 15 maja do 21 czerwca 2009 roku (dotyczy zamieszczania relacji i głosowania użytkowników).

Listę zwycięzców opublikujemy 22 czerwca 2009 roku.

 

Przed wzięciem udziału w konkursie prosimy zapoznać się z regulaminem.

Czekamy na Wasze propozycje wyjazdów i życzymy powodzenia,

zespół serwisu Kolumber.pl

 

 

 • Wakacyjny ekspert
 • iPod shuffle
 • Elektroniczna ramka - breloczek
 • Mysz optyczna
 • Polska. Nawigator turystyczny
 • Polska aktywnie
 • Zamki. Przewodnik po Polsce
 • Koleje. Przewodnik po Polsce
 • Technika. Przewodnik po Polsce

REGULAMIN KONKURSU „WAKACYJNY EKSPERT"

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

Organizatorem Konkursu pt.: "Wakacyjny ekspert" (zwanego dalej "Konkursem") oraz fundatorem wszystkich nagród w Konkursie jest:

Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500 PLN, NIP 526-030-56-44 (zwana dalej „Organizatorem”).

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 15 maja do 21 czerwca 2009 roku na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronie serwisu Organizatora dostępnego pod adresem: http://kolumber.pl.

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które posiadają lub w trakcie trwania Konkursu założą swój profil na serwisie internetowym Organizatora, prowadzonym pod aktualnym adresem URL: http://kolumber.pl (zwanym dalej „Serwisem”).

4. Warunkiem realizacji przez Uczestnika Konkursu prawa do nagrody, jest podanie wraz z umieszczeniem w Serwisie zgłoszenia konkursowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, w zakresie niezbędnym do powiadomienia o przyznaniu nagrody i przesłania nagrody.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin: małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.


§ 3. Zasady Konkursu

1.  Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 15 maja do 21 czerwca 2009 roku do godz. 23:59, umieścić na serwisie Kolumber.pl (decyduje zapisany na serwerze Serwisu czas zgłoszenia konkursowego) relację z wakacyjnego wyjazdu do dowolnego miejsca na świecie zwaną dalej „Relacją" i oznaczyć ją tagiem "WAKACYJNY EKSPERT". Relacja powinna zawierać porady praktyczne dotyczące dojazdu na miejsce oraz spędzania czasu na miejscu.
2. Zgłaszać do Konkursu można jedynie  nowe relacje tekstowe, których uzupełnieniem mogą być zdjęcia (pliki w formatach: jpg, gif o wymiarach nie przekraczających 800x600 pikseli i wadze nie przekraczającej 1 MG) i/lub nagrania video.
3. Każdy użytkownik biorący udział w konkursie może zamieścić nieograniczoną liczbę relacji. Zwycięzca Konkursu otrzyma tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby nadesłanych zgłoszeń konkursowych.
4. Poprzez zgłoszenie Relacji do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że Relacja oraz ewentualne zdjęcia i nagrania nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Relacji oraz zdjęć i/lub nagrań do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na ich wykorzystanie w zakresie określonym w ust. 8 poniżej.
5. Poprzez nadesłanie Relacji do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie Relacji oraz zdjęć i/lub nagrań przez Organizatora na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu.

 

§ 4 . Zasady wyłaniania zwycięzców Konkursu i przyznawania nagród

1. Spośród zgłoszeń konkursowych użytkownicy Serwisu, wybiorą w sumie 3 najlepsze w ich ocenie Relacje, każdy użytkownik Serwisu może zagłosować na dowolną ilość Relacji,  może też wycofać swój głos. Do głosowania służy przycisk "+" widoczny przy każdej z Relacji (liczą się tylko głosy oddane na całą Relację, a nie np. na pojedyncze zdjęcia). Głosowanie odbywa się do dnia 21 czerwca 2009 roku do godz. 23:59. Lista zwycięzców (tj. autorów tych Relacji, które do dnia zakończenia Konkursu zebrały największą liczbę głosów - "plusów") zostanie opublikowana w Serwisie Kolumber.pl dnia 22 czerwca 2009 roku. Warunkiem udziału w Konkursie i przyznania nagród jest spełnienie przez Uczestnika wymagań, określonych w § 2 oraz w § 3 Regulaminu.
2. W procesie przyznawania prawa do nagrody, nie będą brały udziału:
a) te same zgłoszenia, tego samego uczestnika, przesłane z tego samego lub z innego profilu niż poprzednie zgłoszenia tego uczestnika w Konkursie,
b) zgłoszenia różnych uczestników, ale przesłane z tego samego profilu, jak zgłoszenie uprzednio przyjęte w Konkursie;
c) te same zgłoszenia różnych uczestników, przesłane z różnych profili; w takim wypadku w Konkursie będzie brało udział zgłoszenie przesłane wcześniej.

 

§ 5. Nagrody i ich odbiór

1. Nagrodami w Konkursie są:

Nagroda główna:

iPod shuffle o pojemności 1gb + zestaw książek od wydawnictwa Carta Blanca: Polska. Nawigator turystyczny + Polska aktywnie + Zamki. Przewodnik po Polsce

II miejsce

elektroniczna ramka-breloczek DPF-101K firmy Genius + zestaw książek od wydawnictwa Carta Blanca: Polska. Nawigator turystyczny + Polska aktywnie + Koleje. Przewodnik po Polsce

III miejsce

optyczna mysz bezprzewodowa do laptopa Traveler 900 firmy Genius + zestaw książek od wydawnictwa Carta Blanca: Polska. Nawigator turystyczny + Polska aktywnie + Technika. Przewodnik po Polsce


2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe.
3. Jeżeli uczestnik Konkursu, któremu przyznano prawo do nagrody nie spełnia któregokolwiek z warunków, określonych w niniejszym Regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu dni) od wysłania przez Organizatora, prawo do nagrody wygasa, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora, na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej, wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych, na które zostało wysłane powiadomienie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych, o których mowa w § 2 ust. 4 oraz za wszelkie zmiany danych, służących do identyfikacji uczestnika Konkursu, dokonanych po tym zgłoszeniu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego, spowodowanego przez dostawców usług internetowych.
8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.§ 6. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs Wakacyjny ekspert" w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia listy Uczestników, którzy otrzymali prawo do nagrody bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

 

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia uczestników, którym przysługiwać będzie prawo do nagrody przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych będzie Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

 


§ 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody konkursowej.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Drodzy Kolumberowcy,

o północy zakończyliśmy konkurs „Wakacyjny ekspert”. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, były na bardzo wysokim poziomie i w głębi ducha cieszyłyśmy się, że to nie na nas spoczywał trudny obowiązek wyboru zwycięzcy :)

A oto lista nagrodzonych relacji:

I miejsce

„Nepal – magia, tradycja i rzeczywistość” 26 głosów

II miejsce

„Dyskretny urok Japonii” 18 głosów

III miejsce

„Romantycznym powiewem Szkocji uniesion” 13 głosów

 

Zwycięzcom konkursu gratulujemy (z nagrodzonymi osobami skontaktujemy się drogą mailową), a wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału w naszych kolejnych konkursach (będziemy o nich informować na bieżąco).

Redakcja Kolumbera

Zaloguj się, aby skomentować tę podróż

Komentarze

 1. zfiesz
  zfiesz (24.06.2009 15:33) 0 + -
  oki, paniał:-) po prostu miałem wrażenie, że relacja iwonki pojawiła się wraz z ogłoszeniem konkursu. poza tym, zwyczajnie lubię wiedzieć co i jak:-)
 2. kolumber
  kolumber (24.06.2009 12:25) 0 + -
  Zfieszu (i pozostali), powód nieprzyznania nagrody za świetną i docenioną przez Was podróż po Islandii autorstwa Iwonki55h jest dokładnie taki, jak napisała Sagnes.
  Cytując punkt regulaminu dotyczący zasad udziału w konkursie:
  1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 15 maja do 21 czerwca 2009 roku do godz. 23:59, umieścić na serwisie Kolumber.pl (decyduje zapisany na serwerze Serwisu czas zgłoszenia konkursowego) relację z wakacyjnego wyjazdu do dowolnego miejsca na świecie zwaną dalej „Relacją" i oznaczyć ją tagiem "WAKACYJNY EKSPERT".
  I dalej:
  2. Zgłaszać do Konkursu można jedynie nowe relacje tekstowe (...).
  Właśnie dlatego - z ciężkim sercem - ale nie mogliśmy podróży Iwonki55h brać pod uwagę podczas przyznawania nagród.

  Gratulujemy jeszcze raz zwycięzcom i wszystkich zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach.
  Kolumberki
 3. sagnes80
  sagnes80 (23.06.2009 12:37) 0 + -
  jeszcze raz dziękuję za gratulacje i przede wszystkim za plusiki!!!:)
  zfieszu wydaje mi się, że piękna podróż Iwonki została opublikowana wcześniej (w kwietniu), a liczyły się podróże opublikowane od 15 maja (taki zapis jest w regulaminie). i podróż w momencie publikacji musi mieć przypisany konkursowy tag (podobne zasady były w miescie marzeń). pozdrawiam :) :) :)
 4. smyczek1974
  smyczek1974 (23.06.2009 12:17) +1 + -
  Agnieszko,Smoku, Milenello gratuluję!!!należało sie!!!
 5. tusiaiwojtek
  tusiaiwojtek (23.06.2009 1:31) +2 + -
  Gratulujemy zwycięzcom!
 6. kuniu_ock
  kuniu_ock (22.06.2009 21:45) +2 + -
  Gratuluję Wam!! :D
 7. iwonka55h
  iwonka55h (22.06.2009 21:40) +2 + -
  ja również dołączam się do gratulacji dla zwycięzców.
 8. zfiesz
  zfiesz (22.06.2009 18:03) +3 + -
  ja tylko tak z ciekawości i bez żadnych podtekstów chciałem spytać, dlaczego podróż 'Islandia - wyspa ognia i lodu' iwonki, z osiemnastoma punktami znalazła się poza podium? coś przegapiłem pewnie, ale lubię wiedzieć:-)
 9. dino
  dino (22.06.2009 17:48) +2 + -
  Serdeczne gratulacje zwycięzcom - na pudle same tuzy podróżnicze :)))

  .
 10. sagnes80
  sagnes80 (22.06.2009 11:48) +2 + -
  Wszystkim, którzy oddali swój cenny głos na moją relację z Nepalu SERDECZNIE DZIĘKUJĘ!!! :) :) :) Cieszę się bardzo, bo nie spodziewałam się aż tylu plusów :) Dziękuję Wam bardzo Kolumberowicze :) :) :)
 11. city_hopper
  city_hopper (22.06.2009 11:45) +2 + -
  Gratulacje dla zwyciężczyni i pozostałych laureatów - dodatkowo wyniki mnie cieszą, nbo głosowałem na wszystkich nagrodzonych ;-)
 12. s.wawelski
  s.wawelski (22.06.2009 11:38) +1 + -
  Czuje sie zaszczycony i zaskoczony takim obrotem sprawy!! Milo i bardzo sie ciesze. Jeszcze raz dziekuje wszystkim, ktorzy na moja podroz do Japonii glosowali, majac jednoczesnie nadzieje, ze moj artykul pomoze kiedys w przyszlosci wszytskim, ktorzy udadza sie do tego pieknego kraju.

  Gratuluje pozostalym laureatom - Wasze opisy podrozy uwazam za perelki literatury turystycznej i dumny jestem, ze sie znalazlem w takim doborowym towarzystwie.
 13. kuniu_ock
  kuniu_ock (03.06.2009 10:46) +1 + -
  a ja nawet nie mam z czym startować :P pokibicuję więc :P
 14. zfiesz
  zfiesz (02.06.2009 20:35) +2 + -
  chyba mam chwilowy uraz do konkursów:-(
kolumber

kolumber

Admin
Punkty: 5674