2009-04-16 - 2009-04-17

Podróż Konkurs "Twoje Miasto Marzeń

Opisywane miejsca: Glob
Typ: Inna

Kochani,

 

przesłaliście wspaniałe relacje, wszystkie przeczytaliśmy z zapartym tchem i chętnie nagrodzilibyśmy każdą, ale... w tym konkursie to Wam oddaliśmy prawo wyboru zwycięzcy.

 

Która relacja podobała Wam się najbardziej?

Wygrał Zfiesz i Jego "Impresje stambulskie" - 17 głosów, absolutnym rzutem na taśmę!

 

Miejsca od 2-4 zajęli:

Sagnes80 za podróż "Rzymskie wakacje" (9 głosów)

Duzinek za podróż "Wieczny kochanek" lub "Dalmatyńskie opowieści" (obie zebrały po 8 głosów)

Milanello80 za podróż "Bajkowa Segovia" (8 głosów)

 

Przypominamy, że nagrodami w konkursie są:

a) nagroda główna - zestaw 25 przewodników z serii "Miasta Marzeń"

b) wyróżnienia - 3 zestawy po 5 tomów serii przewodników "Miasta Marzeń" 

Z osobami nagrodzonymi skontaktujemy się drogą mailową.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych.

 

zespół serwisu Kolumber.pl

Kochani,

 

dzisiaj ostatni dzień konkursu! Jeszcze do końca dnia możecie zgłaszać swoje relacje i głosować na relacje, które podobają Wam się najbardziej. O północy będzie wiadomo, kto zebrał najwięcej plusów i wygrał.

Pamiętajcie, każdy wciąż ma szansę na zwycięstwo!

 

Wszystkim życzymy powodzenia i w napięciu czekamy na wynik!

zespół serwisu Kolumber.pl

Konkurs "Twoje Miasto Marzeń"  

 

Masz swoje ukochane miasto? Spędziłeś w nim długie wakacje albo chociaż jeden niezapomniany dzień? Opowiedz nam o nim!

Napisz relację z wycieczki do ulubionego miasta, dołącz zdjęcia, w tagach relacji koniecznie wpisz "miasto marzeń", między 18 marca a 16 kwietnia 2009 roku opublikuj relację w Kolumberze  i zachęć innych, by zagłosowali właśnie na Twoje zgłoszenie.

Dla zwycięzcy przygotowaliśmy supernagrodę - zestaw 25 przewodników po najpiękniejszych miastach świata z serii "Miasta Marzeń".

"Miasta Marzeń" to 25 opowieści o historii, tajemnicach i magicznych zakątkach najpiękniejszych miast świata. Można je po prostu czytać, a można też - z nimi w ręku - poznawać świat. Każdy z tomów zawiera wyczerpujące, logicznie uporządkowane informacje o największych atrakcjach miasta, o klimacie, przydatnych telefonach i adresach, walucie, opiece medycznej, wzbogacone planami, mapami, zdjęciami, radami ekspertów, rozmówkami itd.  

 

Kochani, w tym konkursie to Wy głosujecie na najlepszą relację (by zagłosować należy po zalogowaniu się  kliknąć plus w prawym górnym rogu strony relacji). Możecie zagłosować na dowolną liczbę relacji.

Zwycięzcę, który otrzymał najwięcej plusów na swoją podróż poznamy 20 kwietnia 2009 roku.  

 

Co można wygrać:

a) nagroda główna - zestaw 25 przewodników z serii "Miasta Marzeń" dla Autora najlepiej ocenionej relacji

b) wyróżnienia - 3 zestawy po 5 tomów serii przewodników "Miasta Marzeń" dla Autorów relacji, które zajęły miejsca 2-4  

 

Życzymy dobrej zabawy!

zespół serwisu Kolumber.pl  

 

Przed wzięciem udziału w konkursie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

 • Konkurs Twoje Miasto Marzeń

REGULAMIN KONKURSU „TWOJE MIASTO MARZEŃ"

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

 

Organizatorem Konkursu pt.: "Twoje Miasto Marzeń" (zwanego dalej "Konkursem") oraz fundatorem wszystkich nagród w Konkursie jest:

Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500 PLN, NIP 526-030-56-44 (zwana dalej „Organizatorem”).

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 18 marca do 16 kwietnia 2009 roku na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

 

Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronie serwisu Organizatora dostępnego pod adresem: http://kolumber.pl.


§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które posiadają lub w trakcie trwania Konkursu założą swój profil na serwisie internetowym Organizatora, prowadzonym pod aktualnym adresem URL: http://kolumber.pl (zwanym dalej „Serwisem”).

4. Warunkiem realizacji przez Uczestnika Konkursu prawa do nagrody, jest podanie wraz z umieszczeniem w Serwisie zgłoszenia konkursowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, w zakresie niezbędnym do powiadomienia o przyznaniu nagrody i przesłania nagrody.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin: małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.§ 3. Zasady Konkursu

 

1.  Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 18.03. do 16.04.2009 roku do godz. 23:59, umieścić na serwisie Kolumber.pl (decyduje zapisany na serwerze Serwisu czas zgłoszenia konkursowego) relację z wyjazdu do jednego z miast świata zwaną dalej „Relacją" i opatrzenie jej tagiem "MIASTO MARZEŃ".
2. Zgłaszać do Konkursu można jedynie relacje tekstowe, których uzupełnieniem mogą być zdjęcia (pliki w formatach: jpg, gif o wymiarach nie przekraczających 800x600 pikseli i wadze nie przekraczającej 1 MG) i/lub nagrania video.
3. Zwycięzca Konkursu otrzyma tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby nadesłanych zgłoszeń konkursowych.
4. Poprzez zgłoszenie Relacji do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że Relacja oraz ewentualne zdjęcia i nagrania nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Relacji oraz zdjęć i/lub nagrań do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na ich wykorzystanie w zakresie określonym w ust. 8 poniżej.
5. Poprzez nadesłanie Relacji do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie Relacji oraz zdjęć i/lub nagrań przez Organizatora na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu.

 

§ 4 . Zasady wyłaniania zwycięzców Konkursu i przyznawania nagród

 

1. Spośród zgłoszeń konkursowych użytkownicy Serwisu, wybiorą w sumie 4 najlepsze w ich ocenie Relacje, każdy użytkownik Serwisu może zagłosować na dowolną ilość Relacji,  może też wycofać swój głos. Do głosowania służy przycisk "+" widoczny przy każdej z Relacji (liczą się tylko głosy oddane na całą Relację, a nie np. na pojedyncze zdjęcia). Lista zwycięzców (tj. autorów tych Relacji, które do dnia zakończenia Konkursu zebrały największą liczbę głosów - "plusów") zostanie opublikowana w Serwisie Kolumber.pl dnia 20.04.2009 roku. Warunkiem udziału w Konkursie i przyznania nagród jest spełnienie przez Uczestnika wymagań, określonych w § 2 oraz w § 3 Regulaminu.
2. W procesie przyznawania prawa do nagrody, nie będą brały udziału:
a) te same zgłoszenia, tego samego uczestnika, przesłane z tego samego lub z innego profilu niż poprzednie zgłoszenia tego uczestnika w Konkursie,
b) zgłoszenia różnych uczestników, ale przesłane z tego samego profilu, jak zgłoszenie uprzednio przyjęte w Konkursie;
c) te same zgłoszenia różnych uczestników, przesłane z różnych profili; w takim wypadku w Konkursie będzie brało udział zgłoszenie przesłane wcześniej.

 

§ 5. Nagrody i ich odbiór

 

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) nagroda główna - zestaw 25 przewodników z serii "Miasta Marzeń";

b) nagrody wyróżnienia - 3 zestawy po 5 przewodników z serii "Miasta Marzeń" (pięć pierwszych tomów)


2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe.
3. Jeżeli uczestnik Konkursu, któremu przyznano prawo do nagrody nie spełnia któregokolwiek z warunków, określonych w niniejszym Regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu dni) od wysłania przez Organizatora, prawo do nagrody wygasa, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora, na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
5 W pierwszej przesyłce zostaną wysłane te tomy, które do dnia skompletowania przesyłki ukazały się w sprzedaży detalicznej. Kolejne tomy będą wysyłane sukcesywnie, po dwa w paczce, co dwa tygodnie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej, wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych, na które zostało wysłane powiadomienie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych, o których mowa w § 2 ust. 4 oraz za wszelkie zmiany danych, służących do identyfikacji uczestnika Konkursu, dokonanych po tym zgłoszeniu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego, spowodowanego przez dostawców usług internetowych.
9. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Reklamacje


1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs Miasto Marzeń" w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia listy Uczestników, którzy otrzymali prawo do nagrody bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

§ 7. Ochrona danych osobowych

 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia uczestników, którym przysługiwać będzie prawo do nagrody przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych będzie Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.


§ 8. Postanowienia końcowe


1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody konkursowej.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

Zaloguj się, aby skomentować tę podróż

Komentarze

 1. kolumber
  kolumber (21.04.2009 15:37)
  Kochani,
  w związku z wątpliwościami, które pojawiły się przy okazji wyników konkursu "Twoje Miasto Marzeń" redakcja postanowiła zabrać głos. Uważamy, że stworzony przez nas opis konkursu i zachęta do wzięcia w nim udziału (mimo iż zwięzła) dość jasno określają zasady zabawy. Przypomnijmy ten opis:
  Napisz relację z wycieczki do ulubionego miasta, dołącz zdjęcia, w tagach relacji koniecznie wpisz "miasto marzeń", między 18 marca a 16 kwietnia 2009 roku opublikuj relację w Kolumberze i zachęć innych, by zagłosowali właśnie na Twoje zgłoszenie.

  Ponieważ w konkursie głosowali tylko użytkownicy Kolumbera, redakcja nie miała wpływu na wyniki, ograniczyliśmy się do dopilnowania, by wszyscy mieli równe szanse (tj. nie promowaliśmy nigdzie osób biorących udział w konkursie, a także ich zdjęć i relacji - konkursowych i pozakonkursowych). Właśnie dlatego zawarliśmy w opisie zdanie o zachęceniu innych do głosowania - mogliście potraktować swój udział w konkursie jak "kandydowanie w wyborach na najlepszą relację" - część z Was to zrobiła, inni nie, ufamy jednak, że wszyscy postępowaliście zgodnie z regulaminem.

  Pozostaje nam mieć nadzieję, że kwestie wątpliwe zostały wyjaśnione i życzyć powodzenia oraz zdrowej rywalizacji w kolejnych konkursach.
  zespół serwisu kolumber.pl
 2. bobi178
  bobi178 (17.04.2009 18:36)
  Drogi Kolumberze,

  nie chce byc tutaj "pain in a neck", ale podroz "Dalmatynskie opowiesci" chyba nie kwalifikuje sie do konkursu jako, ze opisuje wiele miast i generalnie caly region. Mimo, ze zostala opatrzona tagiem "miasto marzen" to tytul konkursu jasno precyzowal, ze chodzi o miasto. Tak przynajmniej ja to zrozumialam i zapewne inni kolumberowcy. Byla tutaj np rewelacyjna podroz z Afganistanu, ktora nie zostala opatrzona tagiem (byc moze z takich wlasnie powodow?). Gdybysmy mieli tytul "Podroz marzen.." to pewnie sprawa bylaby oczywista.

  Nie kazdy rowniez bral udzial w konkursie z doza desperacji wysylajac tysiace e-maili do wszystkich z prosba o glos. Ja niestety zorientowalam sie troche za pozno, iz tak wlasnie wygladaja konkursy na kolumberze:).
  Niemniej jednak gratuluje glownemu zwyciezcy! Sama zreszta na niego glosowalam:) Glowny zwyciezca otrzymal ode mne wczoraj maila wiec wie co mam na mysli:)

  Pozdrawiam wszystkich dzielnych uczestnikow konkursu "Miasto marzen"
 3. kolumber
  kolumber (14.04.2009 10:39)
  Drodzy Kolumberowcy, przypominamy jeszcze raz: podróż zgłoszona do konkursu od początku (czyli od momentu jej opublikowania) musi być opatrzona tagiem "MIASTO MARZEŃ". To bardzo ważny warunek, znany od początku trwania konkursu. Jeśli opublikowana podróż nie ma od początku odpowiedniego tagu, niestety nie będzie brana pod uwagę podczas przyznawania nagród. Wynika to między innymi z faktu, że świadomie nigdzie nie promujemy Waszych relacji konkursowych - chcemy, aby każdy miał równe szanse. Jeśli jakaś podróż znalazła się na stronie głównej kolumbera, to znaczy, że nie miała tagu "miasto marzeń" i traktowana była przez nas jako pozakonkursowa. Mamy nadzieję, że to wyczerpuje kwestię tagów i udziału w konkursie. Liczymy na Wasze zrozumienie. Pozdrawiamy, zespół serwisu Kolumber.pl
 4. kolumber
  kolumber (30.03.2009 11:02)
  Arnold.layne - jeśli chodzi o kwestię tagów, Sławek (Voyager) udzielił Ci już odpowiedzi. Co się zaś tyczy jednorodności podróży - nie musi być pisana ciągiem, ale może zawierać się w wielu punktach. Ważne, żeby jedna relacja była pełnym opisem (czyli jedna relacja = jedna podróż), układ graficzny i edycja zależy w pełni od Ciebie. Pozdrawiamy.
 5. arnold.layne
  arnold.layne (29.03.2009 21:13)
  Dzięki. I jeszcze jedno krótkie pytanie: czy relacja ma byc "jednorodna", czy też można ja podzielic na kilka odcinków?
 6. voyager747
  voyager747 (28.03.2009 23:10)
  To znaczy, że trzeba dodać słowo kluczowe ( tag) do tej podróży.
 7. arnold.layne
  arnold.layne (28.03.2009 16:05)
  Czy Organizator - lub jakakolwiek bardziej ode mnie zmyślna osoba - może mi wyjaśnic co znaczy "opatrzyc tagiem"? Z góry dziękuję za wyjaśnienia i wyrozumiałośc ;-)
 8. voyager747
  voyager747 (19.03.2009 19:47)
  dzięki za zachęty, ja już tu wszystko wkleiłem co mam, a pisanie... hm :)
 9. zfiesz
  zfiesz (19.03.2009 18:08)
  zobaczymy... dopiero za dwa tygodnie... wtedy będę liczył tylko na Was:-)
 10. city_hopper
  city_hopper (19.03.2009 17:56)
  zfieszu, nic nie ostrze. Po prostu planowałem zamieścić jedną podróż przez Wielkanocą, a ona nie do końca jest 'jednomiastowa', więc z "ostrożoności procesowej" dodam coś jeszcze. Może jednak spróbuj - masz fajne pomysły i kilka ciekawych miejsc na mapie zapisanych.
 11. zfiesz
  zfiesz (19.03.2009 17:11)
  niestety... obydwa dni przespie, bo za dwie godzinki zaczynam nocki:-( ale kibicował będę. relację napisze za free... obejdzie się! phi!;-)
 12. kolumber
  kolumber (19.03.2009 17:04)
  jak zawsze czekamy na relację :))
  a dwa dni to sporo czasu i po powrocie może czekać miła niespodzianka :)
 13. zfiesz
  zfiesz (19.03.2009 16:57)
  ocho... hopper ostrzy sobie zęby na komplecik:-) ja niestety z tej konkurencji odpadam... w dwa dni nic nie napiszę... ale za to będę miał wakacje:-p
 14. kolumber
  kolumber (19.03.2009 16:48)
  Tak, jak najbardziej.
 15. city_hopper
  city_hopper (19.03.2009 16:47)
  "Zwycięzca Konkursu otrzyma tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby nadesłanych zgłoszeń konkursowych".
  Czy to oznacza, że można zgłosić więcej niż jedną relację ?
 16. kolumber
  kolumber (19.03.2009 9:46)
  Voyager, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie :)
 17. kolumber
  kolumber (19.03.2009 9:35)
  Podróż zgłoszona do konkursu od początku (czyli od momentu jej opublikowania) powinna być opatrzona tagiem "MIASTO MARZEŃ". To ważny warunek.
 18. city_hopper
  city_hopper (19.03.2009 0:51)
  Pytanie organizacyjne - czy najpierw mogę opublikować podróż (w okresie objętym konkursem), a dopiero później dodać właściwy tag (tzę jeszcze w okresie) ?
 19. voyager747
  voyager747 (18.03.2009 19:18)
  Nagrody całkiem fajne, ja kupuję te książki :)
 20. kolumber
  kolumber (18.03.2009 17:25)
  Przykro nam, ale nie. W konkursie będą brane pod uwagę tylko nowe relacje opublikowane między 18 marca a 16 kwietnia. Pamiętajcie też o tym, że im później relacja ukaże się w serwisie, tym mniej ma czasu na zgromadzenie głosów Użytkowników.
 21. zfiesz
  zfiesz (18.03.2009 17:08)
  a czy już istniejące relacje też mogą brać udział w konkursie? jeśli tak, czy mogę zgłosić (chyba) wszystkie swoje?:-D