2008-12-15

Podróż Konkurs "Pocztówka ze stoku"

Opisywane miejsca: Europa, Warszawa (493 km)
Typ: Inna

Drodzy Kolumberowcy!

Zgodnie z obietnicą przygotowaliśmy dla Was zimowy konkurs. Zasady jak zawsze są proste, a nagrody... zobaczcie sami! 

 

Co można wygrać?

- Pobyt we włoskich Dolomitach dla 2 osób w hotelu +3* z wyżywieniem

- Bony na zakupy do wykorzystania w sieci sklepów sportowych Intersport o łącznej wartości 4000 zł

- Gogle narciarskie

- Albumy narciarskieCo trzeba zrobić, żeby wygrać?

1. Zrób radosne zdjęcie z wyjazdu narciarskiego

2. W terminie od 18.12.2008 do 17.01 2009 opublikuj zdjęcie (wraz z krótkim opisem w jakich okolicznościach zostało wykonane) w serwisie Kolumber.pl

3. Wygrywaj nagrody! 

Więcej  informacji w regulaminie konkursu

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed wzięciem udziału w konkursie (regulamin znajduje sie poniżej)

 • Pocztowka ze stoku

 Głównym partnerem i sponsorem nagród jest:

 

 


Partnerzy:

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „POCZTÓWKA ZE STOKU”

§ 1. Postanowienia ogólne.

Organizatorem Konkursu pt.: "Pocztówka ze stoku" (zwanego dalej "Konkursem") jest:

Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500 PLN, NIP 526-030-56-44

oraz

Agencja Turystyczno-Handlowa Chorwacja.com z siedzibą w 42-100  Kłobuck przy ul. Targowej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Burmistrza Gminy Kłobuck pod numerem 4421, NIP 574-181-46-03.

Fundatorem wszystkich nagród w konkursie jest Agencja Turystyczno-Handlowa Chorwacja.com z siedzibą w 42-100  Kłobuck przy ul. Targowej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Burmistrza Gminy Kłobuck pod numerem 4421, NIP 574-181-46-03.

Partnerem przekazującym nagrodę główną w postaci wyjazdu dla 2 osób do Włoch w terminie 14.03.2009 – 21.03.2009 r, do Hotelu La Madoninna +3*, dwa posiłki jest Wygoda Travel z siedzibą przy ul.  Grodzkiej 60 w 31-044 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców NIP: 676  236 05 10,  REGON: 120550199

Partnerem przekazującym bony podarunkowe o wartości 4000 PLN do wykorzystania w sieci sklepów Intersport jest Intersport Polska S.A.  z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 216182, NIP676-001-65-53;REGON 003900187

Partnerem przekazującym 25 przewodników i albumów narciarskich jest Amistad sp z o. o. z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 30-364, przy ul. Pychowickiej 7, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000222685, NIP: 676-228-24-19

Partnerem przekazującym 9 sztuk gogli narciarskich jest ARTEESOFT Internet-Reklama, z siedzibą w Tychach, kod pocztowy 43-100, przy ul. Barona 30, zarejestrowaną w UM Tychy wpis do ewidencji nr 28441, NIP: 646-155-76-08, REGON 277621813

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 18 grudnia 2008 – 17 stycznia 2009 na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronach Serwisów.


§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które założą swój profil na serwisie internetowym Organizatora (Agory), prowadzonym pod aktualnym adresem URL: kolumber.pl .

4. Warunkiem realizacji przez Uczestnika Konkursu prawa do nagrody, jest podanie wraz z umieszczeniem w serwisie Zdjęcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska oraz adresu email, w zakresie niezbędnym do powiadomienia o przyznaniu nagrody i przesłania nagrody, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatorów i Fundatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Zasady Konkursu

1.  Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 18.12.2008 - 17.01 2009 roku do godz. 23:59, umieścić na serwisie Kolumber.pl (decyduje zapisany na serwerze Serwisu czas zgłoszenia konkursowego) zgłoszenie konkursowe zawierające radosne zdjęcia z wyjazdu narciarskiego, zwane dalej „Zdjęciami".
2. Zgłaszać do Konkursu można jedynie pliki w formatach: jpg, gif o wymiarach nie
przekraczających 800x600 pikseli i wadze nie przekraczającej 1 MG.
3. Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby nadesłanych zgłoszeń konkursowych - Zdjęć.
4. Poprzez zgłoszenie Zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że Zdjęcie to nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Zdjęcia do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jego wykorzystanie w zakresie określonym w ust. 8 poniżej.
5. Poprzez nadesłanie Zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie Zdjęć przez Organizatorów na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu i wykonania prawa do nagrody.

§ 4 . Zasady wyłaniania zwycięzców Konkursu i przyznawania nagród

1. Spośród zgłoszeń konkursowych, redakcje Serwisów, wybiorą w sumie 20 najlepszych w ich ocenie Zdjęć,  lista zwycięzców zostanie opublikowana w serwisie Kolumber.pl dnia 23.01.2008. Warunkiem udziału w Konkursie i przyznania nagród jest spełnienie przez Uczestnika wymagań, określonych w § 2 oraz w § 3 Regulaminu.
2. Uczestnik Konkursu, który uzyskał nabył prawo do nagrody, określonej w § 6 ust. 1 a, zobowiązany jest podać Organizatorom, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy zwycięzców, dane osób, które będą uczestniczyły wraz z nim w wycieczce, tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Dane będą wysłane na adres: [email protected]. Nie przesłanie danych w ustalonym w niniejszym punkcie terminie, powoduje utratę prawa Uczestnika do nagrody i upoważnia Organizatora do jej przyznania innej osobie.
3. W procesie przyznawania prawa do nagrody, nie będą brały udziału:
a) te same projekty graficzne, tego samego Uczestnika, przesłane z tego samego lub z innego profilu niż poprzednie zgłoszenia tego Uczestnika w Konkursie,
b) projekty graficzne różnych Uczestników, ale przesłane z tego samego profilu, jak zgłoszenie uprzednio przyjęte w Konkursie;
c) te same projekty graficzne różnych Uczestników, przesłane z różnych profili; w takim wypadku w Konkursie będzie brał udział projekt graficzny przesłany wcześniej.

§ 5. Nagrody i ich odbiór

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) nagroda główna - tygodniowy pobyt narciarski we Włoszech, dla 2 osób, w miesiącu marzec, w Hotelu LaMadonina+3* HB (o wartości 4000 zł) oraz bon do wykorzystanie w sieci sklepów sportowych Intersport (o wartości 1000 zł) + album wydawnictwa Bezdroża

b) Bon do wykorzystania w sieci sklepów sportowych Intersport (o wartości 2000 zł) + gogle narciarskie + album wydawnictwa Bezdroża – dla Zwycięzcy, który zajmie II miejsce.

c)Bon do wykorzystania w sieci sklepów sportowych Intersport (o wartości 1000 zł) + gogle narciarskie + album wydawnictwa Bezdroża – dla Zwycięzcy, który zajmie III miejsce ;

d) Wyróżnienia w postaci gogli narciarskich oraz albumów wydawnictwa Bezdroża za miejsca 4-10 (jedne gogle + jeden album na laureata)

e) Wyróżnienia w postaci albumów wydawnictwa Bezdroża za miejsca 11-20 (dwa albumy na laureata)

2. Przed wydaniem nagrody, o której mowa w ustępie 1 a powyżej, Organizator ( Agencja Turystyczno-Handlowa Chorwacja.com) potrąci z tytułu podatku od wygranych w konkursach kwotę w wysokości 10 % łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług).
3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe.
4. Jeżeli Uczestnik Konkursu, któremu przyznano prawo do nagrody nie spełnia któregokolwiek z warunków, określonych w niniejszym Regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu dni) od wysłania przez Fundatora , prawo do nagrody wygasa, a nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

5. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatorów, na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
6. Organizatorzy i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem powiadomienia o wygranej, wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych, na które zostało wysłane powiadomienie lub z przyczyn przez Organizatorów niezawinionych.
7. Organizatorzy i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych, o których mowa w § 2 ust. 4 oraz za wszelkie zmiany danych, służących do identyfikacji Uczestnika Konkursu, dokonanych po tym zgłoszeniu.
8. Organizatorzy i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego, spowodowanego przez operatorów sieci komórkowych oraz dostawców usług internetowych.
9. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
10. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883) w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego konkursu. I zobowiązuje się do podania danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, NIP, PESEL, właściwy urząd skarbowy).


§ 6. Reklamacje


1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatorów na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa oraz ATH Chorwacja.com, ul. Zwierzyniecka 21/2, 31-105 Kraków, z dopiskiem "Konkurs Pocztówka ze stoku" w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia listy Uczestników, którzy otrzymali prawo do nagrody bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje rozpatrywać będą Organizatorzy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatorów w sprawie reklamacji będzie ostateczna.


§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Uczestników, którym przysługiwać będzie prawo do nagrody przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także dla celów marketingowych Organizatorów i Fundatora , na co Uczestnik wyraża zgodę.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych będą Organizatorzy.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.


§ 8. Postanowienia końcowe


1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatorów oraz na Serwisach.
2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizatorzy prześlą kopię regulaminu Konkursu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu w czasie jego trwania.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory, mogące wyniknąć między Organizatorami lub Fundatorem, a Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora - Agory .

 

Drodzy Kolumberowcy!

 

W sobotę w nocy zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do konkursu "Pocztówka ze stoku". Dziękujemy za wszystkie zdjęcia i.... udajemy się na naradę :)

Lista zwycięzców zostanie opublikowana w serwisie Kolumber.pl dnia 23.01.2009. 

 

Życzymy powodzenia!

zespół serwisu Kolumber.pl

Narady były trudne, jury złożone z przedstawicieli serwisów:

Travelone i Kolumber obradowało długo i intensywnie. W rezultacie udało nam się ustalić listę nagrodzonych, choć do końca nie była to decyzja jednogłośna. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że nagrody powędrują do: 

I nagroda główna - tygodniowy pobyt narciarski we Włoszech, dla 2 osób, w miesiącu marzec, w Hotelu LaMadonina+3* HB (o wartości 4000 zł) oraz bon do wykorzystanie w sieci sklepów sportowych Intersport (o wartości 1000 zł) + album wydawnictwa Bezdroża - użytkownika : dautenis   za zdjęcie Val Thorens 7 nad ranem

II nagroda  -  Bon do wykorzystania w sieci sklepów sportowych Intersport (o wartości 2000 zł) + gogle narciarskie + album wydawnictwa Bezdroża dla użytkownika maciej.kielan  za zdjęcie Kuba Dance

III nagroda - Bon do wykorzystania w sieci sklepów sportowych Intersport (o wartości 1000 zł) + gogle narciarskie + album wydawnictwa Bezdroża dla użytkownika marekrachon za zdjęcie Ze stoku...

 I wyróżnienia :

Wyróżnienia w postaci gogli narciarskich oraz albumów wydawnictwa Bezdroża za miejsca 4-10 (jedne gogle + jeden album na laureata)

dla użytkowników : 

wojtek-xwing za zdjęcie Trasa w Monte Bandone

ponczoszanka1 za zdjęcie Dolomity

ewelinku1 za zdjęcie Pocztówka ze stoku

fajnyniuniek za zdjęcie Dziadek Narciarz

acezary za zdjęcie Madonna..

ggrelak za zdjęcie Pocztówka

szardi za zdjęcie Serfaus2

nagrody pocieszenia: Wyróżnienia w postaci albumów wydawnictwa Bezdroża za miejsca 11-20 (dwa albumy na laureata)

dla użytkowników: 

blues33 za zdjęcie Koleją na Kasprowy

volkino1 za zdjęcie Pocztówka 

Kafranc za zdjęcie DSC 9845

leniutka za zdjęcie Pocztówka

kernin za zdjęcie Zimowe szaleństwo

beata_zdunek za zdjęcie Matrix

pidi87 za zdjęcie Snow Break

wasyyl za zdjęcie Radość szusowania

dluka za zdjęcie Pic d`Encamapanada...

anikkkk za zdjęcie mrozik na swoje plusy

 Wszystkim serdecznie gratulujemy :) 

Nagrodzonych prosimy o pilny kontakt mailowy z redakcją serwisu Kolumber.pl pod adresem: [email protected]

 

Zaloguj się, aby skomentować tę podróż

Komentarze

 1. voyager747
  voyager747 (11.02.2009 22:53)
  To życzymy dużo zdrowia :)
 2. dluka
  dluka (11.02.2009 22:49)
  hej
  kiedy dotrą te albumy 8)
  chory jestem to bym sobie pooglądał ;)
 3. bobi178
  bobi178 (29.01.2009 23:20)
  znow ominela mnie cala zywolowa dyskusja:)
 4. voyager747
  voyager747 (27.01.2009 21:21)
  Ja widać niektórzy wpadli tu tylko po nagrody :((
 5. zfiesz
  zfiesz (27.01.2009 21:06)
  pozwolę sobie zacytować kolumbera: "uff"...
 6. voyager747
  voyager747 (27.01.2009 20:52)
  Pa pa.
 7. ewelinku1
  ewelinku1 (27.01.2009 20:48)
  heh... ten serwis to jedno wielkie zamieszanie :-D Ale dobrze, że chociaż szybkie sprostowanie nastąpiło. Dziękuję.
  Trzeba jednak przyznać, że skutecznie zniechęcacie do zostania tu na dłużej ;-]
  Pozdrawiam i żegnam.
 8. rebel.girl
  rebel.girl (27.01.2009 20:42)
  guskafols (cóż za wiele mówiący nick) - a ty którym z nienagrodzonych użytkowników niby jesteś?
 9. kolumber
  kolumber (27.01.2009 20:32)
  Drodzy Użytkownicy,
  chyba niechcący spowodowaliśmy małe zamieszanie. Uwaga o zapisie konsultowanym z prawnikiem NIE dotyczy regulaminu konkursu, tylko jednego z punktów regulaminu Kolumbera (o którym rozmawialiśmy tutaj niedawno). Nagrodzone prace wybrało wspólnie obradujące jury złożone z redakcji Kolumbera i fundatora nagród - serwisów TravelOne.pl i SkiOne.pl i decyzje w tej sprawie są ostateczne. Przepraszamy za zamieszanie i życzymy wszystkim powodzenia w kolejnych konkursach.
  zespół serwisu Kolumber.pl
 10. voyager747
  voyager747 (27.01.2009 19:39)
  Sporo zawiedzionych konkursowiczów niestety. Zobaczymy ile nowych osób zostanie na dłużej, sam jestem ciekaw.
  Sprawy regulaminu muszą być dograne w 100 %. Nie ma miejsca na interpretacje, powinno być jasno i jednoznacznie.
  Dla mnie ktoś kto nie ma ani jednego zdjęcia, ani jednej podróży itp. nie jest tu partnerem do prowadzenia dyskusji, a tym bardziej wojny.
  Jeśli będzie jednak tak, ja na serwisach gazety, że ludzie którzy sami nie mają zdjęć itp. będą tylko krytykować innych i pouczać, to nie będzie fajnie. Mam nadzieję, że tak się jednak nie stanie.
 11. ewelinku1
  ewelinku1 (27.01.2009 19:33)
  guskafois - mam podobne wątpliwości :-/ chociaż widok śliczny, ale nie na temat

  kolumber - Dziękuję Redakcji serwisu za zainteresowanie się sprawą regulaminu. Mam nadzieję, że sprawa zostanie wyjaśniona jak najszybciej a decyzja prawników przedstawiona zainteresowanym osobom.
 12. guskafols
  guskafols (27.01.2009 18:50)
  Witam!
  Jestem rozczarowana ,wyborem zwyciezkiej pracy.
  Nagrodzone miało być " radośne zdjęcie ze stoku". Niestety ja tej radości w zdjęciu dautenisa nie widze:/ Czarna chmura, która nadciąga nad góry, mało mnie bawi.... Raczej budzi strach i przerażenie.
 13. kolumber
  kolumber (27.01.2009 15:50)
  uff :)
 14. wasyyl
  wasyyl (27.01.2009 15:46)
  dzięki za wyjaśnienie - prawdę mówiąc, nie przyszło mi ono do głowy, ale teraz spokojnie mogę przyjąć nagrodę :)
 15. kolumber
  kolumber (27.01.2009 15:24)
  Piotr,
  rzeczywiście zaszła pomyłka - zaimportowałyśmy zły link z Twojego profilu. Nagroda została Ci przyznana za zdjęcie "Radość szusowania" - już poprawiłam to w wynikach konkursu. Przepraszamy za pomyłkę i gratulujemy wygranej.
  zespół serwisu Kolumber.pl
 16. zfiesz
  zfiesz (27.01.2009 14:33)
  @marek: skoro sie pojawiłeś... jeszcze raz sorrki za pominięcie i dzięki za papryczkę:-) mogę wiedzieć dlaczego cię tak skręciło kiedy mnie zobaczyłeś na stronie głównej? przecież sam tez tam wylądowałeś:-) zazdrośnik:-p

  @kolumber: ale przeze mnie i przez sławka przemawiała właśnie ta sama troska Kochana Redakcjo:-) to marysia zaczęła wojne:-p
 17. wasyyl
  wasyyl (27.01.2009 13:31) +2
  witam,

  muszę przyznać, że po obejrzeniu nagrodzonych zdjęć (gratulacje dla autorów!) podzielam wątpliwości, co do zgodności z regulaminem.
  ja wysłałem swoją fotkę na konkurs, ale jakież było moje zdumienie, gdy zobaczyłem, które zdjęcie zostało nagrodzone! dla mnie jest to zdjęcie "radosne" ale wątpię, by inni użytkownicy podzielali moje odczucie. bardzo mnie cieszy uznanie komisji i dziękuję za wyróżnienie mojego widzenia "uroków zimy".
  jednakże, dla spokojności sumienia, chciałbym zwrócić komisji uwagę na pkt. :

  "§ 3. Zasady Konkursu
  1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 18.12.2008 - 17.01 2009 roku do godz. 23:59, umieścić na serwisie Kolumber.pl (decyduje zapisany na serwerze Serwisu czas zgłoszenia konkursowego) zgłoszenie konkursowe zawierające radosne zdjęcia z wyjazdu narciarskiego..."

  moje nagrodzone zdjęcie zostało zapisane na serwerze serwisu przed 18 grudnia.

  pozdrawiam
  piotr
 18. kolumber
  kolumber (27.01.2009 11:29) +1
  Drodzy Użytkownicy,

  ponieważ po raz kolejny na stronach Kolumbera rozgorzała gorąca dyskusja i tym razem mamy wrażenie, że sprawy zabrnęły nieco za daleko - kilka słów od redakcji serwisu:
  1. Ogromnie się cieszymy, że wielu z Was tak aktywnie uczestniczy w życiu serwisu, a Kolumber.pl już ma opinię miejsca dla ludzi z charakterem. Jak wszyscy pamiętamy, nieraz już wiele znajomości w serwisie zaczynało się od wielkiej awantury - ale zawsze chcieliście się dogadać i to jest najważniejsze. Chcielibyśmy żeby tak pozostało.
  2. Konkurs miał oczywiście na celu promocję Kolumbera i przyciągnięcie do niego nowych Użytkowników. Mamy nadzieję, że przynajmniej częściowo się to udało. Zgadzamy się z przytoczonymi tu opiniami, że od czegoś trzeba zacząć - wrzucenie trzech zdjęć na konkurs nie jest wcale złym początkiem. I nie musi być końcem, ale o tym na pewno wszyscy zdążymy się jeszcze przekonać.
  3. Wierzymy, że w Kolumberze jest miejsce dla wszystkich. Ponieważ jednak jesteście grupą indywidualistów, Wasze style obecności w serwisie są różne. Szanujmy się wzajemnie. Mniej lub bardziej aktywni - wszyscy mamy równe prawa i każdy z nas może w każdej chwili wskoczyć na przysłowiowe "podium" - nieważne czy jest nim nagroda w konkursie, zajawka na gazeta.pl czy zajęcie miejsca w boxie niesamowitych zdjęć.
  4. Krytyka sama w sobie nie jest oczywiście zła - zwłaszcza konstruktywna. Przypadek Joanny, która usunęła swoje konto, traktujemy jednak jak osobistą porażkę. Kwestię regulaminu, która tak rozgrzała dyskusję konsultujemy jeszcze z prawnikami. Niebawem damy Wam znać, jaka jest interpretacja tego zapisu.

  Pozdrawiamy,
  zespół serwisu Kolumber.pl
 19. zfiesz
  zfiesz (27.01.2009 1:55)
  zmogło mnie trochę po pracy, kimnąłem się i teraz lekko zakręcony jestem. normalnie nie zwróciłbym sobie uwagi, ale tutaj... to pole minowe;-)
 20. polosky
  polosky (27.01.2009 1:52)
  balam sie ...sam zobaczyles :)
 21. zfiesz
  zfiesz (27.01.2009 1:44)
  pokaŻe...
 22. zfiesz
  zfiesz (27.01.2009 1:36)
  "jeden wpis a tak ożywił dyskusje"

  ...nam wiele nie trzeba... czasem wystarczy krzywy horyzont i zbiera się sto komentarzy:-)

  "1. jestem osobą dość przewidującą żeby domyśleć się że umieszczenie przeze mnie takiego wpisu spowoduje chęć spenetrowania mojego profilu. Brak zdjęć jest więc celowy . Dlatego Wasze komentarze są śmieszne i wynikają z braku logicznego myślenia."

  to mnie ubawiło najbardziej! szczegolnie ta retoryka... "przewidującą", "chęć spenetrowania" (nieodparta powinno jeszcze być), "brak logicznego myslenia"... qrcze, ale ty podstępna jesteś... tak łatwo dałem się nabrać;-p

  "2. voyager. nie musisz jasno definiować kto to jest aktywny użytkownik. Proszę uważniej czytać. JA dobrze wiem kto to jest. dlatego napisałam o os. z miejsca 3.(zfiesz wyjasnił sytuację) więc Twój komentarz był zbędny."

  a dlaczego nie? skoro voyager jest aktywny, co doceniła zarówno redakcja portalu, jak i inni aktywni użytkownicy, przyznając mu "kolumberow" odznaczenia, ma prawo robić co mu się podoba. w ramach regulaminu oczywiście, o którego przestrzeganie bardzo (ja stwierdziłbym nawet, że za bardzo; vide przypadek joanny-jakiejs-tam) dba.

  "3. wiem ze nie ma forum bo znam ten serwis i mając na myśli forum chodziło mi np. o tablice ogłoszeń i inne miejsca Waszych zgromadzeń."

  tablica ogłoszeń, z założenia, służy sugestiom technicznym i jest raczej rzadko używana. a "inne miejsca naszych zgromadzeń"? łał! brzmi groźnie. to właśnie nazywa się "czynne uczestnictwo". poza tym, pole "komentarz" do tego służy.

  "4. (...) i tu przychylę się do słów anikkkk "od czegość trzeba zacząć"

  zaczynaj, zaczynaj! nie mogę się doczekać! zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie:-) jak choćby anikkkk...

  "5. swoje myśli na temat aktywnych, mało aktywnych uzytkownikach albo tylko o konkursowiczach powinniście wymianiać sobie prywatnie albo w innym miejscu a nie tuż pod wynikami konkursu . bo nie chcielibyście wiedzieć jakie te osoby mają o Was zdanie... "

  po pierwsze: przeczytaj jeszcze raz ten fragmencik mojej wypowiedzi, który cytowałaś w punkcie czwartym.
  po drugie: ja chciałbym wiedzieć co uczestnicy konkursu myślą o mnie. problem w tym, że 99% z nich, nigdy więcej się tu nie pojawi... "i głównie taki był cel mojego wpisu", że pozwolę sobie zacytować ciebie.

  sławek... rozchmurz się:-) marysia jeszcze nam pokarze i będzie nam głupio, że tak się unieśliśmy;-)
 23. voyager747
  voyager747 (26.01.2009 22:12)
  Czy ja wiem, żałosne raczej...
 24. zfiesz
  zfiesz (26.01.2009 20:42)
  zabawne...
 25. polosky
  polosky (26.01.2009 20:41)
  cholerny obojczyk...przegpiłam przezeń konkurs... a ja mam jakies ciekawe zdjecia z narciorek :)))
  spokoojnie, o co tyle szumu.
 26. voyager747
  voyager747 (26.01.2009 20:35)
  A jaki jest cel Twojej obecności tutaj ? Nie masz zdjęć, nie masz relacji, będziesz tylko obrażać innych ? Takich trolli tu nie chcemy.
 27. krwawa_marysia
  krwawa_marysia (26.01.2009 20:33)
  brawo! wreszcie odkryłeś przesłanie mojego pierwszego komentarza. Właśnie proszę Pana brak kultury! i tyle w tym temacie :)
 28. voyager747
  voyager747 (26.01.2009 20:27)
  Dopóki jest wolność słowa, to będziemy pisać co uważamy za stosowne i nie Tobie raczej o tym decydować. Nadal będziemy się gromadzili gdzie chcemy i dyskutowali o czym chcemy.
  Niestosowne jest raczej pouczanie i pisanie o braku logicznego myślenia itp.
  Takie coś my nazywamy brakiem kultury.
 29. krwawa_marysia
  krwawa_marysia (26.01.2009 20:23)
  jeden wpis a tak ożywił dyskusje :)
  1. jestem osobą dość przewidującą żeby domyśleć się że umieszczenie przeze mnie takiego wpisu spowoduje chęć spenetrowania mojego profilu. Brak zdjęć jest więc celowy . Dlatego Wasze komentarze są śmieszne i wynikają z braku logicznego myślenia.
  2. voyager. nie musisz jasno definiować kto to jest aktywny użytkownik. Proszę uważniej czytać. JA dobrze wiem kto to jest. dlatego napisałam o os. z miejsca 3.(zfiesz wyjasnił sytuację) więc Twój komentarz był zbędny.
  3. wiem ze nie ma forum bo znam ten serwis i mając na myśli forum chodziło mi np. o tablice ogłoszeń i inne miejsca Waszych zgromadzeń.
  4. zfiesz "kolumber jest portalem społecznościowym, a to zakłada wymianą mysli, informacji, doświadczeń, itp. samo zamieszczenie trzech zdjęć ze stoku nie jest uczestnictwem w społeczności." - i tu przychylę się do słów anikkkk "od czegość trzeba zacząć"
  5. swoje myśli na temat aktywnych, mało aktywnych uzytkownikach albo tylko o konkursowiczach powinniście wymianiać sobie prywatnie albo w innym miejscu a nie tuż pod wynikami konkursu . bo nie chcielibyście wiedzieć jakie te osoby mają o Was zdanie... i głównie taki był cel mojego wpisu
  Bądźcie bardziej wyrozumiali
 30. voyager747
  voyager747 (26.01.2009 20:17)
  anikkk mamy nadzieję, że zostaniesz a nami na dłużej :)) O to chodzi właśnie.
 31. anikkkk
  anikkkk (26.01.2009 14:59)
  ps. czekamy na relacje z Wloch :)
 32. anikkkk
  anikkkk (26.01.2009 9:11)
  o dziekuje bardzo za wyroznienie :)
  zaczelam czytac Wasze wpisy, ale jest ich za duzo!Odniose sie wiec do poczatku,
  @zfiesz & voyager musze przyznac, że dotarlam na ta strone, bo natknelam sie na konkurs, zaczelo sie od umieszczenia fot w zwiazku z nim, ale z czasem zaczelam poznawac uroki tej strony ( i o to chyba chodzilo organizatorom). Choc musze przyznac, ze jak ogladam niektore fotki to nawet komentowac sie nie osmielam, nie mowiac juz o umieszcaniu swoich! Po prostu chce sie chwycic aparat i biegac z nim24 na dobe!
  ad. samego konkursu - z jednej strony rzeczywiscie wiekszosc wyroznionych nie spelnia 1wsego warunku wyroznienia ( w tym pewnie moje) - tzn bardziej z wesola pocztowka ze stoku kojarza mi sie wesole zdjecia ludzi (zreszta reklamowe zdjecia konkursu zawieralo tylko takie fotki) z drugiej strony piekny krajobraz tez moze wywolac usmich na twarzy, a czasami nawet bardziej... ej namieszalam, nie wiem czy ktos zrozumie moja wypowiedz;)
  w kazdym razie dziekuje
 33. aliona1
  aliona1 (24.01.2009 10:48)
  ah widze juz :)
 34. aliona1
  aliona1 (24.01.2009 10:44)
  Hej! gdzie te wyniki bo nie widze :( mogłby ktos podac linka?
 35. zfiesz
  zfiesz (24.01.2009 0:18)
  no przecież powiedziałem, że nie będę:-) i czekam na kolejny konkurs!
 36. bobi178
  bobi178 (24.01.2009 0:13)
  @zfiesz: a to ciekawe z tym konkursem! i blagam nie tlumacz tego czegos tam!!!
 37. zfiesz
  zfiesz (24.01.2009 0:10)
  ona coś ostatnio płakała, ze na uczelni ciężko pracuje... wybacz dziewczynie... niech sie uczy:-)
 38. voyager747
  voyager747 (24.01.2009 0:08)
  Fajnie, chociaż Ewa też mało aktywna, nawet już nie odpisuje na moje "portretowe" zaczepki :))
 39. zfiesz
  zfiesz (24.01.2009 0:08)
  wybacz bobi, al;e nie moge tego przetłumaczyć:-)
 40. voyager747
  voyager747 (24.01.2009 0:06)
  Nieważne, konkurs skończony, nagrody rozdane. My robimy dalej swoje gratis :)
 41. zfiesz
  zfiesz (24.01.2009 0:06)
  ja byłem lepszy bobi... wygrałem tu w jakimś konkursie nie wiedząc nawet, ze biorę w nim udział:-) a póxniej była cała akcja z odzyskiwaniem nagrosy (pocieszenia) btw, sławek, ewa ostatnio pisała, że i jej nagroda (zdecydowanie ciekawsza) tez doszła.
 42. bobi178
  bobi178 (24.01.2009 0:05)
  cos mi sie wydaje, ze nie powinnam pytac o tlumaczenie tego "no mames"...sorry ale nie znam hiszpanskiego:(
 43. bobi178
  bobi178 (24.01.2009 0:04)
  no wlasnie, jaki? a swoja droga: coz to za pozytek z takich, tak w ogole, co to tylko wszystko robia w celu nagrody?
 44. voyager747
  voyager747 (24.01.2009 0:01)
  Swoją drogą, to jestem ciekaw jaki pożytek ma redakcja z osób, które wpadają tu tylko po to, żeby skosić nagrodę w konkursie i dalej nic ? Czy to o to chodzi oby na pewno, może się nie znam.
 45. zfiesz
  zfiesz (24.01.2009 0:01)
  no mames bobi... jakby powiedzieli meksykanie (a cenzura niedopatrzyła:-)
 46. bobi178
  bobi178 (23.01.2009 23:59)
  o, no nie wiem:)
 47. voyager747
  voyager747 (23.01.2009 23:58)
  A i żeby było śmieszniej, to na to zdjęcie, które wygrało też dałem plusika.
 48. zfiesz
  zfiesz (23.01.2009 23:57)
  no i się nie poddałaś... moze dlatego, że miałaś do powiedzenia coś więcej niz gorzkie żale?:-)
 49. voyager747
  voyager747 (23.01.2009 23:55)
  No nie ma, ale nadrabiam zdjęciami, komentarzami i plusikami.
 50. bobi178
  bobi178 (23.01.2009 23:54)
  no musialam walczyc jak lew:-)))
kolumber

kolumber

Admin
Punkty: 5674