Ładuję...

kolumber.pl


Białoruś: ludzie

Białoruś: ciekawe zdjęcia

Komentarze do miejsca

 • (2008-01-09 16:28:17)
  BIAŁORUŚ (Republika Białoruś)
  Stolica: Mińsk
  Waluta:
  rubel białoruski (BYR);
  1 USD = ok. 2140 BYR

  Uwaga:
  MSZ informuje, że 21 grudnia 2007 r. wchodzi w życie umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Białoruś o ruchu osobowym. Umowa ta nie przewiduje ułatwień bezwizowych w zakresie podróży tranzytowych. Strona białoruska poinformowała, że w trybie jednostronnym podjęła decyzję o przejściowym utrzymaniu możliwości bezwizowych podróży przez terytorium Republiki Białorusi. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej posiadający ważne dokumenty podróży i wizy państw członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw, Mongolii, Chińskiej Republiki Ludowej lub zezwolenie na czasowe lub stałe zamieszkiwanie w tych państwach, będą mogli do 31 grudnia 2007 r. podróżować tranzytem przez terytorium Republiki Białoruś do państwa docelowego, w tym także w drodze powrotnej do Rzeczypospolitej Polskiej przez terytorium Republiki Białorusi, bez białoruskich wiz tranzytowych.


  Języki urzędowe: białoruski, rosyjski
  WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE. Od 1 października 2003 r. między Polską a Białorusią obowiązuje ruch wizowy. Wizę białoruską można uzyskać w konsulatach bia¬łoruskich w Warszawie, Gdańsku, Białymstoku i Białej Podla¬skiej (nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy). Od 1 maja 2004 r. jedno¬krotna wiza kosztuje 6 USD, dwukrotna – 11 USD, trzykrotna – 16 USD, wielokrotna – 30 USD. Współmałżonkowie obywateli państw należących do Unii Europejskiej otrzymują wizy bezpłatnie. Podstawowe do¬kumenty niezbędne do otrzymania wizy to: paszport, fotografia, wypełniony wniosek. Konsul może zażądać również potwierdze¬nia dokonania rezerwacji hotelu lub potwierdzenia wykupienia usługi turystycznej, np. wycieczki. Osobom do 16. roku życia i powyżej 65 lat, inwa¬lidom i osobom im towarzyszącym, a także tym, którzy pod¬różują z przyczyn losowych (śmierć członka rodziny, choroba itp.), przysługuje wiza bezpłatna, którą uzyskuje się po złożeniu wymienionych dokumentów. Za otrzymanie wizy w trybie przy¬spieszonym (w ciągu jednego dnia) pobierana jest dodatkowa opłata (decyzją konsula). Członkowie rodzin obywateli biało¬ruskich otrzymują wizę o 50 proc. tańszą. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego, choć nie można wykluczyć, że w szcze¬gólnych przy¬padkach służby graniczne mogą tego zażądać.
  Uwaga: 1 listopada 2005 r. władze białoruskie wprowadziły wobec obywateli RP wjeżdżających na terytorium Białorusi obowiązek posiadania polisy ubezpieczenia medycznego. Zgod¬nie z informacją Ambasady Republiki Białoruś od 1 grud¬nia 2005 r. obywatele polscy składający w urzędach kon¬sularnych Republiki Białoruś w Polsce wniosek o wydanie wizy wjazdowej obowiązani są przedstawić polisę ubezpieczenia medycznego honorowaną na terytorium Białorusi:
  • obywatele RP aplikujący o wizę jednokrotną powinni przedłożyć polisę ubezpieczeniową, której termin ma być zgodny z terminem ważności wizy (można kupić polisę ubezpieczenia medycznego na polsko-białoruskim przejściu gra¬nicznym);
  • obywatele RP aplikujący o wizy wielokrotne powinni przed¬stawić polisę ubezpieczeniową ważną na pierwszy planowa¬ny okres pobytu;
  • obywatele RP mający ważne wizy białoruskie mogą wykupić polisy ubezpieczeniowe w punktach sprzedaży polis ubez¬pie¬czeniowych na terytorium Polski lub na przejściach granicznych na granicy polsko-białoruskiej; ta sama zasada dotyczy tranzytu samochodowego przez terytorium Białorusi;
  • obywatele RP, którzy przebywają na terytorium Białorusi, mogą wykupić polisy ubezpieczeniowe u ubezpieczycieli białoruskich na miejscu.
  Polisy ubezpieczenia medycznego honorowane na Białorusi można kupić w Polsce w firmach ubezpieczeniowych upoważ¬nionych przez władze białoruskie do ich sprzedaży i na polsko¬-białoruskich przejściach granicznych – po stronie białoruskiej. Kontrola posia¬dania przez obywateli RP ubezpieczenia me¬dycznego odbywa się przy wjeździe na terytorium Białorusi, na przejściach granicznych, podczas rejestracji w hotelach i urzę¬dach meldunkowych – rejonowych Wydziałach ds. Obywa¬telstwa i Migracji podległych MSW. Szczegółowych informacji w sprawie sieci punktów sprzedaży po¬lis ubezpieczenia medy¬cznego oraz ich cen udzielają urzędy kon¬sularne Republiki Białoruś w Polsce.
  Uwaga: 5 lutego 2006 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące pobytu cudzoziemców na Białorusi i tranzytu przez jej terytorium. Cudzoziemcy przyjeżdżający na krócej niż miesiąc muszą mieć przy sobie równowartość ok. 15 USD na każdy dzień pobytu. Mieszkać mają prawo wyłącznie tam, gdzie zostali zarejestrowani. Na przejazd tranzytem przez terytorium Białorusi obywatele polscy mają dwie doby, licząc od daty wjazdu, w ramach ważności wizy kraju docelowego. Na każdy dzień tranzytu muszą mieć równowartość 68 USD. Mogą się poruszać wyłącznie po trasach międzynarodowych. Nowe przepisy zakładają, że białoruskie władze mogą od¬mówić cudzoziemcowi wjazdu na terytorium Białorusi.
  Uwaga: 1 listopada 2006 r. wprowadzono obowiązek wy¬pełnia¬nia przez cudzoziemców tzw. karty migracyjnej przy przekraczaniu białoruskiej granicy państwowej. Kartę otrzy¬muje się podczas odprawy paszportowej przy wjeździe na Białoruś i należy ją zwrócić w trakcie odprawy granicznej w drodze powrotnej. Kartę migracyjną należy okazać podczas rejestracji w rejonowych Wydziałach ds. Obywatelstwa i Mi¬gracji w celu dokonania tam odpowiedniej adnotacji.
  Powyższe zasady dotyczące wydawania wiz oraz wysokości opłat wizowych będą obowiązywać do czasu, kiedy Polska zacznie w pełni stosować uregulowania układu z Schengen.
  PRZEPISY CELNE. Przepisy celne zezwalają na wwóz waluty w dowolnej kwocie. Należy ją zgłosić, wypełniając deklarację celną przy wjeździe. Zgodnie z przepisami można wwieźć i wywieźć z Białorusi walutę wymienialną w kwocie do 10 000 USD (lub jej równowartość) w gotówce bez wypełniania deklaracji celnej, a kwoty powyżej 10 000 USD – wyłącznie na podsta¬wie deklaracji celnej. W przypadku wywozu z Białorusi kwoty przekraczającej 10 000 USD należy mieć stosowne ze¬zwo¬lenie (np. deklarację celną lub dokument bankowy zezwa¬lający na wy¬wóz waluty). Nie jest wymagane zaświadczenie z banku o po¬chodzeniu waluty przewyższającej sumę, którą zadeklarowano przy wjeździe, jednak cudzoziemiec ma obo¬wiązek pisemnego zgłoszenia w deklaracji wszystkich wywo¬żonych środków płatniczych przekraczających 10 000 USD. Niezależnie od przepisów zalecane jest jednak wpisywanie do deklaracji wszystkich wwożonych i wywożonych środków, gdyż zdarzają się przypadki odmiennej interpretacji tych prze¬pisów przez służby celne. Na Białoruś można bezcłowo wwozić przedmioty osobistego użytku o wartości do 1000 EUR i o wadze do 50 kg, a także 1 karton pa¬pierosów (200 szt.), 1 l alkoholu (wino lub wódka) oraz 1 l piwa. Osoby wjeżdżające ponadsiedmioletnim samochodem osobowym powinny do¬pełnić na granicy procedury czasowego bezcłowego wwozu środka ko¬munikacji. Na podstawie wydanego tam zezwolenia samochód może znajdować się na Białorusi do 90 dni. Przed upływem tego okresu musi opuścić białoruski obszar celny. Niedopełnienie tego obowiązku grozi poważnymi sankcjami: brak ważnego zaświadczenia o bezcłowym wwozie pojazdu lub przekroczenie terminu ważności zaświadczenia może spo¬wo¬dować nawet konfiskatę samochodu w trybie admi¬nistra¬cyjnym (przy okazji rutynowej kontroli lub w drodze powrotnej na granicy). Procedura bezcłowego wwozu dotyczy wszystkich obcokrajowców (z wyjątkiem tranzytu). Użyczenie osobie trzeciej samochodu wwiezionego na obszar celny Białorusi na podstawie procedury celnej cza¬sowego wwozu może nastąpić wyłącznie za zgodą urzędu celnego wystawiającego zaświad¬czenie; w przeciwnym razie – najczęściej podczas wyjazdu z Białorusi – może dojść do konfiskaty samochodu. Osoba kierująca pojazdem nie będącym jej własnością powinna mieć notarialną umowę użyczenia środka transportu na terytorium Białorusi. Jeżeli jednak przejazd takim samochodem ma cha¬rakter tranzytu do Federacji Rosyj¬skiej, w kasie urzędu celnego należy dokonać opłaty gwaran¬cyjnej w wysokości 1500 EUR za pojazdy trzyletnie i nowsze lub 500 EUR (o pojemności silnika do 2500 cm) i 1500 EUR (o pojemności powyżej 2500 cm) za pojazdy starsze. W przypadku podróży samochodem należy liczyć się także z opłatą tranzytową w wysokości ok. 25 USD przy przekraczaniu granicy innym przejściem niż to, którym nastąpił wjazd na Białoruś. Przy wyjeździe z Białorusi pobierana jest opłata w wysokości ok. 5 USD; w przypadku przejazdu tranzytowego opłata wynosi ok. 1 USD (dotyczy to wyłącznie przypadków, kiedy wyjazd z Białorusi następuje przez białorusko-polskie przejście graniczne w Brześciu lub przez którekolwiek z przejść granicznych między Białorusią a Ukrainą; w pozostałych przypadkach opłata wynosi również 5 USD). Przy wjeździe i wyjeździe z Białorusi może być także pobierana dodatkowa opłata ekologiczna w wysokości ok. 4 USD. Opłat tych dokonuje się w filiach banków na przej¬ściach granicznych lub w innych wyznaczonych do tego celu punktach. Dowód wpłaty należy zachować w celu okazania go funkcjonariuszom białoruskiej straży granicznej.
  PRZEPISY PRAWNE. Przemyt lub posiadanie nawet najmniej¬szej ilości narkotyków lub środków psychotropowych są suro¬wo karane.
  MELDUNEK. W ciągu trzech dni roboczych po przekroczeniu granicy należy zameldować się w urzędzie meldunkowym (Rejonowy Wydział ds. Obywatelstwa i Migracji) właściwym dla miejsca pobytu. Niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywną. W hotelu zameldowanie odbywa się na miejscu.
  UBEZPIECZENIE. Od 1 listopada 2005 r. obywateli Polski wjeż¬dżających na terytorium Białorusi obowiązuje ubezpieczenie medyczne. Kierowcy powinni wykupić w Polsce mię¬dzy¬naro¬dową zieloną kartę.
  SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Nie wymaga się szcze¬pień ochronnych. Zagrożenie chorobami zakaźnymi, np. błonicą (zwłaszcza latem), grypą (w zimie) i chorobami wenerycznymi, jest dość duże. Latem i jesienią w lasach należy uważać na klesz¬cze roznoszące wirusowe choroby. Obywatele Polski są leczeni na Białorusi odpłatnie. Doba w szpi¬talu kosztuje równo¬wartość ok. 30 USD, jednak w razie leczenia specjalistycznego cena może być wyższa. Poziom opieki szpi¬talnej i warunki leczenia są znacznie niższe niż w Polsce, mogą też występować problemy z dostępnością specjalistycznych le¬karstw. Ko¬rzy¬sta¬jąc z usług przychodni lekarskiej lub gabinetów dentystycz¬nych, należy wybierać prywatne placówki, które dysponują znacznie lepszym sprzętem specjalistycznym. W aptekach podstawowe leki można kupić bez recepty.
  INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane, natomiast bardzo skrupulatnie milicja kontroluje posiadanie przez polskich kierowców obowiązko¬we¬go wyposażenia samochodu (apteczka, trójkąt ostrze¬gaw¬czy, koło zapasowe), nalepki PL, ważnego przeglądu technicz¬nego oraz ubezpieczenia (tzw. zielonej karty). W razie stwierdzenia uchybień i nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego wymie¬rzane są kary do kilkudziesięciu dolarów. Kierowcy podró¬żu¬jący głównymi drogami powinni uwzględniać częste radarowe kon¬trole prędkości. Na głównej autostradzie tranzytowej M1 Brześć–Mińsk–Moskwa obowiązuje ograniczenie do 100–120 km/godz. (dopuszczalna różnica prędkości w stosunku do wska¬zań zna¬ków wynosi 10 km/godz.). Na tej autostradzie przejazd jest płatny (4 punkty pobierania opłat) i łącznie wynosi 6 USD za samo¬chód osobowy dwuosiowy o wysokości do 2,10 m na odcinku od Brześcia do granicy białorusko-rosyjskiej. Należy liczyć się ze sporadycznymi trudnościami z zatankowaniem paliwa (duże odległości między stacjami paliwowymi), dlatego – zwłaszcza wieczorem – lepiej jest przed granicą, jeszcze w Polsce, zatankować samochód do pełna, mimo że paliwo jest na Białorusi tańsze (np. benzyna 95 kosztuje ok. 0,95 USD za litr). Benzynę 98 można kupić na bardzo nielicznych stacjach. W no¬woczesnych stacjach benzynowych w większych miastach i przy głównych trasach za paliwo można płacić w walucie miejsco¬wej, w dolarach lub w euro. W małych miejscowościach płaci się tylko w rublach białoruskich. Główne drogi są szerokie, dobrze utrzymane i oznakowane, z wyjątkiem pobocza, które nocą jest słabo widoczne. Ruch jest niewielki. Należy jednak zachować ostrożność, gdyż bardzo często się zdarza, że po autostradzie poruszają się piesi i zwie¬rzęta domowe lub leżą na niej porzucone duże przedmioty. W nocy największym zagrożeniem są nieoświetlone pojazdy stojące na pasach ruchu. Miejscowi kierowcy, choć z reguły nie jeżdżą szybko, są dość niefrasobli¬wi: normą jest wolna jazda szybkim pasem ruchu, nieużywanie świateł (nawet po zmroku) i kierunkowskazów, gwałtowne skręcanie z niewłaściwego pasa lub wymuszanie pierwszeństwa przejazdu. Obowiązek jazdy z włączonymi światłami w ciągu dnia w sezonie jesienno¬-zimo¬wym został na Białorusi zniesiony, co wymaga zacho¬wania wzmożonej ostrożności. W przypadku naruszenia przepisów ruchu drogowego należy liczyć się mandatami w wy¬so¬kości do kilkudziesięciu dolarów. W przypadku poważniej¬szej kolizji drogowej należy bezwzględnie oczekiwać przyby¬cia milicji, nie zmieniając miejsca ustawienia samochodu. Uznanie cudzoziemca za winnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym pociąga za sobą poważne sankcje – do kary pozbawienia wolności włącznie.
  PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Nie ma ograniczeń poza niewielką zamkniętą strefą na południu, najsilniej skażoną w wy¬niku awarii czarnobylskiej. Przebywanie w strefie nadgra¬nicznej wymaga zezwolenia wydanego przez MSW – wstęp możliwy jest tylko po uzyskaniu specjalnej przepustki.
  BEZPIECZEŃSTWO. Zagrożenie przestępczością jest porówny¬walne z sytuacją w Polsce. Nie zdarzają się w zasadzie napady na kierowców na drogach, dochodzi natomiast do kradzieży po¬jazdów i włamań do samochodów, szczególnie w mało uczęszcza¬nych miejscach, oraz do drobnych kradzieży w hotelach. Pa¬trole milicyjne są bardzo częste, w dużych miastach są prak¬tycz¬nie na każdym większym skrzyżowaniu. Należy uważać na zatrzymy¬wanie samochodów przez funkcjonariuszy milicji drogowej (GAI) w miejscach o dużym natężeniu ruchu (skręty, ronda itp.).
  OBYCZAJE. Nie ma żadnych specyficznych norm zwyczajo¬wych, których nieprzestrzeganie mogłoby prowadzić do sytu¬acji konfliktowych. Białorusini zazwyczaj odnoszą się do Pola¬ków ciepło i życzliwie, szczególnie w zachodniej i północnej części kraju, gdzie mieszka polska mniejszość. Ponadto wielu Białorusinów posługuje się łamaną polszczyzną, co ułatwia kontakt. Porozumiewanie się na co dzień po angielsku, nawet w dużych miastach, jest raczej niemożliwe.
  PRZYDATNE INFORMACJE:
  • Środkiem płatniczym jest wyłącznie miejscowa waluta; czasem jednak można natrafić na ceny podawane w tzw. jednostkach umownych (usłownyje jedinicy, czyli u.e.– rów¬nowartość jednego dolara). Pieniądze można wymienić w bankach czyn¬nych z reguły do godz. 17.00 (czasami należy okazać paszport) lub w kantorach. W dużych miastach sieć kantorów jest dość dobrze rozwinięta, prowizja z reguły nie jest pobierana (w Grodnie, Brześciu i Mińsku można sprzedać lub kupić polskie złote). W mniejszych miejsco¬wościach kantorów praktycznie nie ma. Zabroniona, choć niekiedy praktykowana, jest czar¬norynkowa wymiana wa¬luty. Przygodna wymiana pieniędzy może być potraktowana jako niezgodna z prawem i skończyć się zatrzymaniem oraz grzywną.
  • Hoteli jest niewiele, a ich standard – niski, z wyjątkiem kilku reprezentacyjnych hoteli w Mińsku. Ceny dla obco¬kra¬jowców są znacznie wyższe niż dla obywateli miejscowych; należy liczyć się z wydatkiem ok. 70–80 USD za dobę w Mińsku i ok. 60 USD w mniejszych miastach. Na prowincji infrastruktura turystyczna i gastronomiczna praktycznie nie istnieje, mimo wielkich walorów przyrodniczych kraju.
  • W instytucjach i w życiu codziennym dominuje język rosyj¬ski. Bardzo uciążliwy jest rozbudowany system biurokratycz¬ny. Obcokrajowiec zmuszony do załatwienia spraw w miejsco¬wych urzędach musi być przygotowany na czasochłonne procedury formalne, kolejki, konieczność wypełniania doku¬mentów po rosyjsku; zdarzają się dodatkowe opłaty za przyśpieszenie toku sprawy.
  • Raczej niewskazane jest kupowanie mięsa, mleka, nabiału i ryb w małych sklepach państwowych, na małych targo¬wiskach i z przypadkowych źródeł, gdzie zasady higieny są słabo prze¬strzegane, a jakość produktów może być niska. W małych miejscowościach mogą występować problemy z zaopatrzeniem w artykuły spożywcze i środki higieny, w miastach – w niektóre warzywa. Sieć handlowa jest dość słabo rozwinięta, poza Mińskiem, gdzie jest kilka hiper¬mar¬ketów. Na południu kraju należy unikać spożywania miej¬scowej żywności ze względu na możliwość zagrożenia radioaktywnością – na niektórych terenach skażonych nadal prowadzona jest działalność rolnicza. W przypad¬ku dłuż¬szego pobytu wskazane jest zaopatrzenie się w część produk¬tów spożywczych w Polsce, tym bardziej że na Białorusi są one z reguły droższe. Bez cła można wwieźć na Białoruś artykuły spożywcze o wadze do 5 kg na osobę.
  • Należy pamiętać, że korzystanie z tzw. zielonego kanału przy przekraczaniu granicy samochodem możliwe jest tylko w przypadku posiadania obowiązkowego ubezpieczenia me¬dycznego, posiadania towarów dla celów osobistych, a nie komercyjnych, które nie podlegają kontroli weterynaryjnej lub fitosanitarnej.
  • Gdy wiza utraci ważność, należy bezwzględnie zgłosić się do rejonowego Wydziału ds. Obywatelstwa i Migracji w celu wyrobienia wizy wyjazdowej (koszt ok. 35 USD).
więcej >>

Ostatnia aktywność

 1. 23 maja

  hooltayka dała plusa na komentarz do zdjęcia Masuleh (06:56)

  hooltayka dodała komentarz do zdjęcia Masuleh
  (06:56)

  hooltayka dała plusa na komentarz do zdjęcia Plitvice 20 (06:55)

  hooltayka dodała komentarz do zdjęcia Plitvice 20
  (06:55)

  hooltayka dała plusa na komentarz do zdjęcia Plitvice 20 (06:51)

  hooltayka dała plusa na komentarz do zdjęcia Mijas Pueblo (06:47)

  hooltayka dała plusa na komentarz do zdjęcia Mijas Pueblo (06:47)

  hooltayka dała plusa na komentarz do zdjęcia Donkey taxi (06:47)