Uwaga!

Ważna informacja dla uczestników konkursu Interhome!

Prosimy o dodawanie zdjęć do miejsca Interhome (Interhome, Europa), a nie tworzenie takiego miejsca w bazie i dodawanie do niego zdjęć!

Właściwa strona konkursowa znajduje się tutaj: http://kolumber.pl/m/1774230-Interhome i TYLKO TUTAJ! 

Wszystkie zdjęcia z pozostałych lokalizacji Interhome zostaną przeniesione na stronę konkursową, a lokalizacje te (już po ich opróżnieniu) skasowane.

Równocześnie informujemy, że zdjęcia dodawane do innych stron niż OFICJALNA STRONA KONKURSOWA nie będę w przyszłości brane pod uwagę w konkursie. Powód jest prosty - tym razem redakcja natrafiła na ich istnienie tylko przez przypadek.

Liczymy na zrozumienie!

zespół serwisu Kolumber.pl

Ponieważ okazało się, że nie wszyscy nasi dotychczasiowi laureaci są w stanie wyjechać w wyznaczonych przez organizatora terminach (a jak zaznaczaliśmy w regulaminie konkursu, daty te z uwagi na konieczność rezerwacji miejsc w ośrodkach są niezmienialne), dwie spośród nagród, które już rozdaliśmy wracają do gry i przechodzą do Konkursu Ostatniej Szansy!

Te nagrody to:

1. Uhryn (Beskidy) - dwuosobowe weekendowe zaproszenie na weekend 4-7 grudnia 2009

2. Bukowina Czarna Góra - dwuosobowe weekendowe zaproszenie na weekend 11-14 grudnia 2009


Ponieważ - co jeszcze raz podkreślamy! - terminy tych wyjazdów są niezbyt odległe i niezmienne, osoby zainteresowane zdobyciem jednej z ww. nagród i mogące wyjechać w tych terminach prosimy o zamieszczenie w serwisie (oczywiście w lokalizacji INTERHOME) zdjęć z dopiskiem "EXPRESS" (lub dodanie takiego dopisku do zdjęć już zgłoszonych do konkursu) - w opisie pod zdjęciem.

W rozgrywce expressowej weźmiemy pod uwagę tylko zdjęcia dodane do końca poniedziałku 16 listopada (do godz. 23:59) - ogłoszenie wyników poznacie następnego dnia, tj. we wtorek 17.11. Również dotychczasowe zgłoszenia mogą wziąć udział w dogrywce, pod warunkiem opatrzenia ich wspomnianym dopiskiem EXPRESS.

Wszystkie zdjęcia, także te "dogrywkowe", będą również brane pod uwagę podczas wyboru laureatów IV etapu konkursu. Jednak i tutaj zasada jest taka sama, jak w całym konkursie - można zdobyć tylko jedną nagrodę w całym konkursie (a nie np. jedną nagrodę "zwykłą" + jedną "dogrywkową").

Mamy nadzieję, że wszystko jest jasne, a w razie pytań piszcie na nasz adres: [email protected].Zasady konkursu (w tym pełen regulamin) znajdują się poniżej.

Powodzenia!

zespół serwisu Kolumber.pl

Ci z Was, którzy już marzą o relaksującym zimowym wyjeździe, niedługo będą mogli spełnić swoje marzenie. Wystarczy wziąć udział w naszym konkursie fotograficznym.

 

Co można wygrać?

podwójne weekendowe zaproszenie do jednego z obiektów Interhome w miejscowościach: Harrachov, Uhryn, Bad Hofgastein, Bukowina Czarna Gora, Marianskie Lazne, Praga, Budapeszt, Wiedeń, Kraków, Budapeszt, Salzburg, Wisła.

Łącznie mamy do rozdania 12 podwójnych zaproszeń, po 3 w każdym z 4 tygodni trwania konkursu:

Nagrody i terminy (weekendy dla 2 osob):

1) weekend 04.12.09 - 07.12.09

I miejsce: Bad Hofgastein

II miejsce: Harrahov

III miejsce: Uhryn (Beskidy),

2) weekend 11.12.09 - 14.12.09

I miejsce: Praga

II miejsce: Marianskie Lazne

III miejsce: Bukowina Czarna Gora 

3) weekend 26.02.10 - 01.03.2010

I miejsce: Budapeszt

II miejsce: Wiedeń 

III miejsce: Krakow

4) weekend 05.03.2010 - 08.03.2010

I miejsce: Budapeszt

II miejsce: Salzburg

III miejsce: Wisla

Głównym partnerem w konkursie i sponsorem nagród jest:

Interhome.pl

 

Co trzeba zrobić, żeby wygrać? 

W dniach od 23 października do 19 listopada zamieścić w serwisie Kolumber.pl zdjęcie przedstawiające jedno z miejsc, w których Interhome ma swoje domy lub apartamenty. Miejsca te możecie sprawdzać w wyszukiwarce Interhome na stronie www Interhome. Co tydzień redakcja serwisu Kolumber.pl we współpracy z Interhome.pl wybierze 3 zdjęcia, a ich autorów nagrodzi zaproszeniami do jednego ze wspaniałych miejsc. 

WAŻNE!

Aby zgłosić zdjęcie do konkursu należy przypisać je do lokalizacji Interhome (podczas dodawania zdjęcia do serwisu na etapie wyboru lokalizacji zdjęcia należy wpisać w pasek: Interhome). 

Wszystkie zdjęcia zgłoszone do konkursu można oglądać na stronie miejsca INTERHOME >>

 

Wyniki konkursu:

Listy zwycięzców (po 3 zgłoszenia w każdym z 4 tygodni trwania konkursu) będą publikowane w serwisie Kolumber.pl w dniach:

- 30 października 2009,

- 6 listopada 2009,

- 13 listopada 2009,

- 20 listopada 2009.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdziecie w regulaminie!

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia,

zespół serwisu Kolumber.pl

***

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed wzięciem udziału w konkursie (regulamin znajduje sie poniżej)

 • Interhome
 • Interhome

Regulamin konkursu „Weekend za zdjęcie” („Regulamin”)

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

Organizatorem Konkursu pt.: „Weekend za zdjęcie”(zwanego dalej "Konkursem") jest:

Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500 PLN, NIP 526-030-56-44 (zwana dalej „Organizatorem”)

Fundatorem wszystkich nagród w Konkursie jest:

Interhome Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. St.Kostki Potockiego 24B; PL-02-958 Warszawa; NIP: 113-00-67 090, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180334 (zwana dalej „Fundatorem”).

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 23 października 2009 roku do 19 listopada 2009 na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronie Serwisu Kolumber.pl, prowadzonym pod aktualnym URL: http://kolumber.pl/ (zwanym dalej „Serwisem”).


§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które posiadają lub w trakcie trwania Konkursu założą swój profil w Serwisie.

4. Warunkiem realizacji przez Uczestnika Konkursu prawa do nagrody, jest podanie danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, w zakresie niezbędnym do powiadomienia o przyznaniu nagrody i przesłania nagrody. 

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora oraz członkowie ich rodzin: małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.


§ 3. Zasady Konkursu

1.  Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 23 października 2009 roku od godz, 17:00 do 19 listopada 2009 do godz. 23:59 umieścić w Serwisie (decyduje zapisany na serwerze Serwisu czas zgłoszenia konkursowego) zdjęcie konkursowe, zwane dalej ”Zdjęciem”.

2. Zdjęcie powinno przedstawiać jedno z miejsc, w których Fundator ma swoje domy lub apartamenty. Miejsca, o których mowa, można sprawdzać na stronie Fundatora, pod podanym poniżej adresem URL: http://www.interhome.pl/Home.aspx?lCode=PL-PL (w tym celu należy posłużyć się wyszukiwarką miejsc, funkcjonującą według schematu: KRAJ/REGION/MIASTO). Zdjęcie powinno przedstawiać konkretne miasto, a nie tylko kraj czy region.

3. W tytule zdjęcia należy wpisać nazwę miejsca (Miasto, Region, Kraj) i dodać krótki opis tego, co jest na zdjęciu (w opisie pod zdjęciem). Warunkiem koniecznym zgłoszenia Zdjęcia do konkursu jest przypisanie Zdjęcia do lokalizacji Interhome*.

* W tym celu podczas dodawania zdjęcia do Konkursu, na etapie wyboru miejsca, w którym zostanie ono opublikowane w Serwisie, należy wpisać: Interhome.

4. Zgłaszać do Konkursu można jedynie nowe zdjęcia, tj. nieopublikowane wcześniej w Serwisie, w formatach: jpg, gif o wymiarach nie przekraczających 800x600 pikseli i wadze nie przekraczającej 1 MB.

5. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić nieograniczoną liczbę Zdjęć.

6. Zwycięzca Konkursu może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę, bez względu na liczbę nadesłanych zgłoszeń konkursowych.

7. Poprzez zgłoszenie Zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że Zdjęcie nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Zdjęcia do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jego wykorzystanie w zakresie określonym w ust. 8 poniżej.

8. Poprzez nadesłanie Zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie Zdjęcia na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem, jak również w serwisie Fundatora, pod adresem URL: http://www.interhome.pl/Home.aspx?lCode=PL-PL.

§ 4 . Zasady wyłaniania zwycięzców Konkursu i przyznawania nagród

1. Spośród zgłoszeń konkursowych, jury, składające się z pracowników Organizatora i Fundatora, wybiorze w trzech etapach Konkursu, w sumie 12 (dwanaście) najlepszych w ich ocenie Zdjęć.

2. Na każdym etapie trwania konkursu Organizator wybierze 3 zwycięskie Zdjęcia (w sumie 12 zdjęć, po 3 w każdym z 4 tygodni trwania Konkursu). Jeśli dane zgłoszenie konkursowe nie zostało nagrodzone w tygodniu, w którym zostało przesłane na Konkurs, w dalszym ciągu bierze udział w grze o nagrodę, aż do momentu zakończenia Konkursu. Konkurs dzieli się na cztery etapy przypadające na kolejne 4 tygodnie trwania Konkursu:

- 23.10-29.10 (do godz. 23:59) - ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi 30.10.2009

- 30.10 - 05.11 (do godz. 23:59) - ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi 06.11.2009

- 06.11 - 12.11 (do godz. 23:59) - ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi 13.11.2009

- 13.11 - 19.11 (do godz. 23:59) - ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi 20.11.2009.

3. Warunkiem udziału w Konkursie i przyznania nagród jest spełnienie przez Uczestnika Konkursu wymagań, określonych w § 2 i 3 Regulaminu.
4. Uczestnik Konkursu, który uzyskał prawo do nagrody, określonej w § 6 ust. 1, zobowiązany jest podać Organizatorom, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy zwycięzców własne dane osobowe (imię, nazwisko, dokładny adres, adres e-mail, numer telefonu) oraz w tym samym zakresie, dane osoby, która będzie uczestniczyła wraz z nim w pobycie. Dane te będą wysłane na adres Fundatora, który będzie bezpośrednio kontaktował się z osobami nagrodzonymi w zakresie przekazania nagród. Nie przesłanie danych w ustalonym w niniejszym punkcie terminie, powoduje utratę prawa Uczestnika do nagrody i upoważnia Organizatora do jej przyznania innej osobie.


5. W procesie przyznawania prawa do nagrody, nie będą brały udziału:

a) te same Zdjęcia, tego samego Uczestnika, przesłane z tego samego lub z innego profilu niż poprzednie zgłoszenia tego Uczestnika w Konkursie,
b) Zdjęcia różnych Uczestników, ale przesłane z tego samego profilu, jak zgłoszenie uprzednio przyjęte w Konkursie;
c) te same Zdjęcia różnych Uczestników, przesłane z różnych profili; w takim wypadku w Konkursie będzie brało udział Zdjęcie przesłane wcześniej.

§ 5. Nagrody i ich odbiór

1. Nagrodami w Konkursie są weekendowe zaproszenia dla dwóch osób do jednego z obiektów Interhome (czyli w sumie 12 podwójnych zaproszeń, po 3 w każdym z 4 tygodni trwania Konkursu):

1) tydzień trwania konkursu

I miejsce: Bad Hofgastein

II miejsce: Harrahov

III miejsce: Uhryn (Beskidy)

 

2) tydzień trwania konkursu

I miejsce: Praga

II miejsce: Marianskie Lazne

III miejsce: Bukowina Czarna Gora

 

3) tydzień trwania konkursu

I miejsce: Budapeszt

II miejsce: Wiedeń 

III miejsce: Krakow

 

4) tydzień trwania konkursu

I miejsce: Budapeszt

II miejsce: Salzburg

III miejsce: Wisla

oraz suma pieniężna, w wysokości równej 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej dla każdego Zwycięzcy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

2. Kolejność przyznawania poszczególnych nagród jest ściśle określona i nie podlega zmianie, a tym samym wygrana w danym tygodniu jest równoznaczna ze zdobyciem zaproszenia w określone miejsce i również nie podlega zmianie. 

3. Przed wydaniem nagrody, o której mowa w ustępie 1 powyżej Fundator, jako płatnik, potrąci z części gotówkowej nagrody z  tytułu podatku od  wygranych w konkursach kwotę w wysokości 10 % łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od  towarów i usług).

4. Wygrana obejmuje zakwaterowanie na miejscu (bez kosztów dodatkowych takich jak: taksa klimatyczna, kaucja).

5. Termin realizacji prawa do nagrody został wyznaczony na weekendy:

1) weekend 04.12.09 - 07.12.09

I miejsce: Bad Hofgastein

II miejsce: Harrahov

III miejsce: Uhryn (Beskidy),

 

2) weekend 11.12.09 - 14.12.09

I miejsce: Praga

II miejsce: Marianskie Lazne

III miejsce: Bukowina Czarna Gora 

 

3) weekend 26.02.10 - 01.03.2010

I miejsce: Budapeszt

II miejsce: Wiedeń 

III miejsce: Krakow

 

4) weekend 05.03.2010 - 08.03.2010

I miejsce: Budapeszt

II miejsce: Salzburg

III miejsce: Wisla

i nie podlega zmianie.

6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe.

7. Jeżeli Uczestnik Konkursu, któremu przyznano prawo do nagrody nie spełnia któregokolwiek z warunków, określonych w niniejszym Regulaminie prawo do nagrody wygasa, a nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

8. Organizatorzy i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem powiadomienia o wygranej, wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych, na które zostało wysłane powiadomienie lub z przyczyn przez Organizatorów niezawinionych.

9. Organizatorzy i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych, o których mowa w § 2 ust. 4 oraz § 4 ust. 4, jak również za wszelkie zmiany danych, służących do identyfikacji Uczestnika Konkursu, dokonanych po tym zgłoszeniu.

10. Organizatorzy i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego, spowodowanego przez operatorów sieci komórkowych oraz dostawców usług internetowych.

11. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.


§ 6. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa z dopiskiem "Weekend za zdjęcie" w terminie 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konkursu, bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje rozpatrywać będą Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania i udzielać pisemnych odpowiedzi.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.


§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Uczestników, którym przysługiwać będzie prawo do nagrody, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także dla celów marketingowych Organizatora i Fundatora, na co Uczestnik wyraża zgodę.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest Organizator. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na przekazanie Fundatorowi swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wydania i rozliczenia nagrody.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.


§ 8. Postanowienia końcowe


1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatorów oraz w Serwisie.
2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizatory prześle kopię regulaminu Konkursu.
3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Organizator zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody konkursowej.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie spory, mogące wyniknąć między Organizatorem lub Fundatorem, a Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 

 

 

Kochani,

liczba zgłoszeń, które nadesłaliście na  konkurs „Weekend za zdjęcie” w pierwszym tygodniu jego trwania przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania - w ciągu zaledwie kilku dni dodaliście ponad 600 zdjęć! Wybranie spośród nich zaledwie 3 było zatem niezwykle trudną decyzją. Jednakże po długich naradach komisja konkursowa w składzie: redakcja serwisu Kolumber.pl i przedstawiciel sponsora nagród, którym jest Interhome.pl zdecydowała, że:

I nagrodę i dwuosobowe weekendowe zaproszenie do jednego z ośrodków Interhome w Bad Hofgastein otrzyma hakunamatata17 za zdjęcie Cape Town

II nagrodę i dwuosobowe weekendowe zaproszenie do jednego z ośrodków Interhome w Harrahovie otrzyma emde80 za zdjęcie Lizbony

III nagrodę i dwuosobowe weekendowe zaproszenie do jednego z ośrodków Interhome w Beskidach (Uhryn) otrzyma tempolibero za zdjęcie Antwerpii

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i prosimy czekać na kontakt z naszej strony (maile zostaną przesłane na adresy pocztowe podane przez autorów zdjęć w momencie rejestracji do serwisu).

 

Ale, ale! To oczywiście nie koniec konkursu - przed nami jeszcze 3 tygodnie i 9 kolejnych zaproszeń do rozdania. Przypominamy, że wszystkie zdjęcia*, które nie zostały nagrodzone w tym tygodniu, w dalszym ciągu biorą udział w konkursie aż do momentu jego zakończenia.

Wciąż czekamy na nowe zgłoszenia, a listę trzech kolejnych osób, które dzięki Interhome spędzą - mamy nadzieję niezapomniany - zimowy weekend ogłosimy 6 listopada (tj. w przyszły piątek).

 

Zostańcie z nami!

zespół Kolumbera

 

* wyłączając zdjęcia autorstwa osób, które już zostały nagrodzone w konkursie

Weekend za zdjęcie - wyniki II tury konkursu

I oto nasz konkurs znalazł się na półmetku! Statystyki po dwóch tygodniach trwania? Ponad 1200 naprawdę świetnych zdjęć - jesteśmy pod wrażeniem!

A żeby nie przedłużać informujemy, iż komisja w składzie: przedstawiciele firmy Interhome i redakcja serwisu Kolumber.pl postanowiła, że:

I nagrodę i dwuosobowe weekendowe zaproszenie do jednego z ośrodków Interhome w Pradze otrzymuje lukasz_kaluza1 za zdjęcie z Maroka


II nagrodę i dwuosobowe weekendowe zaproszenie do jednego z ośrodków Interhome w Mariańskich Łaźniach otrzymuje fajnarete za zdjęcie z Wrocławia

III nagrodę i dwuosobowe weekendowe zaproszenie do jednego z ośrodków Interhome w Bukowinie Czarnej Górze otrzymuje ungirith za zdjęcie z Vence (Lazurowe Wybrzeże).

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i prosimy czekać na kontakt z naszej strony (maile zostaną przesłane na adresy pocztowe podane przez autorów zdjęć w momencie rejestracji do serwisu)!

A przed nami wciąż jeszcze dwa kolejne tygodnie konkursu i szansa wygrania jednego z pozostałych 6 dwuosobowych zaproszeń (przed wzięciem udziału w konkursie prosimy przeczytać regulamin oraz nasze ogłoszenie!). Przypominamy, że wszystkie zdjęcia*, które nie zostały nagrodzone w tym tygodniu, w dalszym ciągu biorą udział w konkursie aż do momentu jego zakończenia.

Kolejną listę nagrodzonych poznacie już za tydzień - w piątek 13 listopada. Zobaczymy, dla kogo ten dzień okaże się szczęśliwy ;)

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdziecie na stronie konkursowej

Zostańcie z nami!

zespół Kolumbera

* wyłączając zdjęcia autorstwa osób, które już zostały nagrodzone w konkursie

Ponad 1600 dodanych zdjęć - oto wynik konkursu "Weekend za zdjęcie" po 3 tygodniach jego trwania. Bijemy kolejne rekordy, ale najbardziej cieszymy się z tego, że Wasze zdjęcia pokazują to, na co liczyliśmy - prawdziwy klimat różnych zakątków świata.

Codzienne życie, chwile wzruszające, piękne, czasem nieco straszne lub przeciwnie - wywołujące uśmiech na twarzy - wielu z Was świetnie je podpatrzyło!
A dla tych, którzy naszym zdaniem podpatrzyli je najlepiej, wspólnie ze sponsorem konkursu, którym jest Interhome.pl, przygotowaliśmy nagrody. W tym tygodniu są to:

dwuosobowe weekendowe zaproszenie do ośrodka Interhome w Budapeszcie dla zwyciężczyni I nagrody - otrzymuje slawannka za zdjęcie z Cherasco

dwuosobowe weekendowe zaproszenie do ośrodka Interhome w Wiedniu dla zwyciężczyni II nagrody - otrzymuje kurkumka za zdjęcie z Darłowa

dwuosobowe weekendowe zaproszenie do ośrodka Interhome w Krakowie dla zwycięzcy III nagrody - otrzymuje gguciu za zdjęcie z Zakopanego


Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Z laureatami skontaktujemy się drogą mailową - sprawdzajcie pocztę! Przypominamy, że termin realizacji nagród z 3. tygodnia przypada na weekend 26.02.10 - 01.03.2010 roku!
A przed nami ostatni już tydzień trwania konkursu - zgłoszenia konkursowe przyjmujemy już tylko do przyszłego czwartku (19.11.) do godz. 23:59. Listę zwycięzców IV tury konkursu ogłosimy następnego dnia (tj. w piątek 20.11) w godzinach popołudniowych.

Przypominamy, że zasady konkursu nie zmieniły się i wszystkie zdjęcia*, które nie zostały dotychczas nagrodzone, w dalszym ciągu biorą udział w konkursie - każdy ma zatem jeszcze szansę na nagrodę!

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdziecie na stronie konkursowej

*(z wyjątkiem zdjęć zamieszczonych przez osoby, które zostały już laureatami konkursu)

I JESZCZE UWAGA!

Ponieważ okazało się, że nie wszyscy nasi laureaci są w stanie wyjechać w wyznaczonych przez organizatora terminach (a jak zaznaczaliśmy w regulaminie konkursu, daty te z uwagi na konieczność rezerwacji miejsc w ośrodkach są niezmienialne), dwie spośród nagród, które już rozdaliśmy wracają do gry i przechodzą do Konkursu Ostatniej Szansy!

Te nagrody to:

1. Uhryn (Beskidy) - dwuosobowe weekendowe zaproszenie na weekend 4-7 grudnia 2009

2. Bukowina Czarna Góra - dwuosobowe weekendowe zaproszenie na weekend 11-14 grudnia 2009


Ponieważ - co jeszcze raz podkreślamy! - terminy tych wyjazdów są niezbyt odległe i niezmienne, osoby zainteresowane zdobyciem jednej z ww. nagród i mogące wyjechać w tych terminach prosimy o zamieszczenie w serwisie (oczywiście w lokalizacji INTERHOME) zdjęć z dopiskiem "EXPRESS" (lub dodanie takiego dopisku do zdjęć już zgłoszonych do konkursu) - w opisie pod zdjęciem.

W rozgrywce expressowej weźmiemy pod uwagę tylko zdjęcia dodane do końca przyszłego poniedziałku - 16 listopada (do godz. 23:59) - ogłoszenie wyników poznacie następnego dnia, tj. we wtorek 17.11. Również dotychczasowe zgłoszenia mogą wziąć udział w dogrywce, pod warunkiem opatrzenia ich wspomnianym dopiskiem EXPRESS.

Wszystkie zdjęcia, także te "dogrywkowe", będą również brane pod uwagę podczas wyboru laureatów IV etapu konkursu. Jednak i tutaj zasada jest taka sama, jak w całym konkursie - można zdobyć tylko jedną nagrodę w całym konkursie (a nie np. jedną nagrodę "zwykłą" + jedną "dogrywkową").

Mamy nadzieję, że wszystko jest jasne, a w razie pytań piszcie na nasz adres: [email protected].

Powodzenia!

zespół serwisu Kolumber.pl

Drodzy Kolumberowcy,

znamy już wyniki konkursowej dogrywki. Przypominamy, że w dogrywce brały udział wszystkie zdjęcia dodane przez Was do końca wczorajszego dnia (tj. poniedziałku 16 listopada) do lokalizacji Interhome i opatrzone dopiskiem „EXPRESS”.

Ponieważ dogrywka była ekspresowa, również wyniki podajemy w telegraficznym skrócie i z radością ogłaszamy, że:

dwuosobowe weekendowe zaproszenie do Uhrynia (Beskidy) na weekend 4-7 grudnia 2009 wygrywają karczohy za zdjęcie z Głodowa

dwuosobowe weekendowe zaproszenie do Bukowiny Czarnej Góry na weekend 11-14 grudnia 2009 wygrywa mariusz.mart za zdjęcie z Brugii

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Czekajcie na kontakt z naszej strony.

A do finału naszego konkursu zostało jeszcze tylko kilka dni, wciąż jednak mamy do rozdania 3 dwuosobowe zaproszenia. Przypominamy, że zdjęcia konkursowe możecie dodawać do serwisu do 19 listopada b.r. do godz. 23:59 (koniecznie do lokalizacji INTERHOME!). Ostatnią trójkę zwycięzców poznamy w piątek 20 listopada. Wszelkie informacje oraz regulamin konkursu znajdziecie na tej stronie.

Zostańcie z nami!

 

pozdrawiamy,

zespół Kolumbera

Kochani,

wczoraj o północy zakończyliśmy konkurs „Weekend za zdjęcie”, a dzisiaj przez cały dzień wybieraliśmy ostatnią trójkę laureatów. Dyskusje były gorące, bo jak nagrodzić ostatnie 3 zdjęcia spośród... 1900?! Tak, właśnie tyle zdjęć przesłaliście na nasz konkurs - jesteśmy w szoku i dziękujemy za tak szeroki i pozytywny odzew!

By nie popadać w zbytni sentymentalizm i wzruszenie, przechodzimy już do sedna i z radością informujemy, że jury w składzie: przedstawiciele sponsora, czyli firmy Interhome oraz redakcja serwisu Kolumber.pl zdecydowało, że:

I nagrodę, czyli dwuosobowe weekendowe zaproszenie na weekend 5-8 marca 2010 roku do ośrodka Interhome w Budapeszcie otrzyma karolinar7 za zdjęcie z Fussen

II nagrodę, czyli dwuosobowe weekendowe zaproszenie na weekend 5-8 marca 2010 roku do ośrodka Interhome w Salzburgu otrzyma zalzy za zdjęcie z Paryża

III nagrodę, czyli dwuosobowe weekendowe zaproszenie na weekend 5-8 marca 2010 roku do ośrodka Interhome w Wiśle otrzyma emenefix za zdjęcie z Bukowiny Tatrzańskiej.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy (z nagrodzonymi osobami skontaktujemy się drogą mailową).

Jeszcze raz dziękujemy: wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a firmie Interhome za wspaniałe nagrody.

I zachęcamy do pozostania z nami, bo chociaż konkurs „Weekend za zdjęcie” dobiega końca, już szykujemy dla Was kolejne niespodzianki...

Pozdrawiamy,

zespół Kolumbera

Zaloguj się, aby skomentować tę podróż

Komentarze

 1. emenefix
  emenefix (20.11.2009 21:25)
  Super! Wielkie dzięki, tylko mi mail na @gazeta.pl zablokowano niedawno :(
 2. slawannka
  slawannka (13.11.2009 20:52) +1
  Nie wiem, czy tutaj można, bo jakoś nikt tego dotąd nie robił, ale chciałabym ogromnie podziękować za tak fantastyczne ocenienie mojego skromnego zdjęcia i przyznanie mi czegoś, o czym nie marzyłam nawet wśród tej masy pięknych zdjęć - pierwszego miejsca!!! Jestem dumna i szczęśliwa że odwiedzę znów Budapeszt, gdzie byłam jako studentka, i że mogę tam pojechać z jednym z moich dzieci! Obiecuję po powrocie podzielić się ze wszystkimi wrażeniami - tymi słownymi i tymi schwytanymi do pudełka...Gratuluję też innym nagrodzonym - dziś, a także w poprzednich tygodniach! I trzymam kciuki za tych, co za tydzień!
 3. zfiesz
  zfiesz (13.11.2009 18:17)
  kochana redakcjo, czy możecie podawać dokładniejsze linki do nagrodzonych zdjęć? nie te z paska adresu, tylko te które są po prawej stronie zdjęć? porfavor;-)