2010-12-03

Podróż Fotokonkurs "Miejsca Święte

Opisywane miejsca: Miejsca Święte
Typ: Inna

Przy okazji pojawienia się na rynku bardzo ciekawej kolekcji przewodników "Miejsca Święte" przygotowaliśmy dla Was nowy KONKURS!

Nagroda główna to zestaw 21 przewodników, czyli pełna kolekcja.

Przewidzieliśmy też dwie nagrody dodatkowe: 2 zestawy zawierające po pięć pierwszych tomów.

Więcej o kolekcji poczytacie tutaj >> 

Co zrobić, aby wygrać?

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 3 grudnia 2010 roku od godziny 18:30 do dnia 31 grudnia 2010 roku do godziny 17:59 (decyduje zapisany na serwerze Serwisu czas zgłoszenia konkursowego):

a) zalogować się w Serwisie przez podanie loginu oraz hasła dostępu;

b) zamieścić w Serwisie zdjęcie konkursowe przedstawiające miejsce święte i przypisać zdjęcie do lokalizacji „Miejsca Święte” (możecie skorzystać z listy miesc odpowiadającej kolejnym tomom kolekcji przewodników "Miejsca Święte" lub wskazać własne miejsce)

c) opisać zamieszczone zdjęcie poprzez dokończenie zdania: „Miejsce Święte to dla mnie miejsce, które…”.

***

Instrukcja dodawania zdjęcia na konkurs:

1. Po zalogowaniu się na stronie serwisu Kolumber.pl należy wybrać przycisk „Dodaj zdjęcie” (znajduje się on w prawym górnym rogu nawigacji)

2. Pojawi się okno dodawania - tutaj należy wpisać: miejsca święte, następnie kliknąć przycisk „Sprawdź” i z listy podpowiedzi wybrać ścieżkę: Miejsca Święte, Konkursy, Europa

3. W następnym kroku można załadować zdjęcie z dysku swojego komputera i przejść do publikacji

4. Na stronie publikacji zdjęcia należy dodać tytuł opisujący miejsce wykonania zdjęcia, a zdanie konkursowe dokończyć w opisie pod zdjęciem.

Gotowe!

Prawidłowo dodane zdjęcie powinno opublikować się na TEJ stronie

(zdjęcie może pokazać się na stronie nawet z kilkugodzinnym opóźnieniem).

UWAGA! Zdjęcia dodane do innych miejsc niż strona konkursowa nie będą brane pod uwagę podczas przyznawania nagród.

Przed wzięciem udziału w Konkursie prosimy zapoznać się z Regulaminem, który znajduje się poniżej.

Konkurs trwa od 3 do 31 grudnia 2010 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 10 stycznia 2011 roku.

Życzymy powodzenia!

Redakcja serwisu Kolumber.pl

 

 • Miejsca Święte

§ 1 . POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Miejsca Święte”, zwanego dalej „Konkursem” oraz fundatorem wszystkich nagród w Konkursie jest

Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.


2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://kolumber.pl/ zwanego dalej „Serwisem” w okresie od 3 grudnia do 31 grudnia 2010 roku.

3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 3 grudnia 2010 roku od godziny 18:30 do dnia 31 grudnia 2010 roku do godziny 17:59 (decyduje zapisany na serwerze Serwisu czas zgłoszenia konkursowego):

a) zalogować się w Serwisie przez podanie loginu oraz hasła dostępu;

b) zamieścić w Serwisie zdjęcie konkursowe przedstawiające miejsce święteprzypisać zdjęcie do lokalizacji „Miejsca Święte”;

c) opisać zamieszczone zdjęcie poprzez dokończenie zdania: „Miejsce Święte to dla mnie miejsce, które…”.


2. Uczestników Konkursu obowiązuje „Regulamin Serwisu Kolumber.pl” opublikowany na stronie Serwisu.

3. Zgłaszać do Konkursu można jedynie zdjęcia nieopublikowane wcześniej w Serwisie, w formatach: jpg, gif o wymiarach nie mniejszych niż 640x480 pikseli i wadze nie przekraczającej 1 MB.

4. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 Regulaminu każdy uczestnik konkursu może zgłosić nieograniczoną ilość zdjęć.


5. Poprzez zgłoszenie zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęcia do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jego wykorzystanie w zakresie określonym w ust. 5 poniżej.


6. Poprzez nadesłanie zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronach Serwisu, oraz innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród wszystkich zdjęć nadesłanych przez uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wybierze:

a)      laureata pierwszego miejsca, którego zdjęcie zostanie uznane za najciekawsze, a jego autorowi zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 pkt a);

b)      dwóch laureatów drugiego miejsca, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 pkt b);

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu do dnia10 stycznia 2011 roku oraz zawiadomi zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez uczestnika przy rejestracji w Serwisie.

5. Nagrodzony uczestnik obowiązany jest w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody, wysłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] wiadomość zawierającą dane niezbędne do przesłania nagrody tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz swój login w serwisie Kolumber.pl..

§ 5. NAGRODY.

1. Nagrodami w Konkursie jest:

a)     zestaw obejmujący  21 przewodników z serii "Miejsca Święte" dla uczestnika określonego w § 4 ust 2 pkt a) Regulaminu,

b)     zestaw obejmujący 5 pierwszych przewodników z serii "Miasta Marzeń", po jednym zestawie dla dwóch uczestników określonych w § 4 ust 2 pkt b) Regulaminu .


2. Nagrody konkursowe zostaną przesłane pocztą lub pocztą kurierską na adres zwycięzcy wskazany w sposób określony w § 4 ust. 5 w terminie 14 dni od dnia wysłania przez uczestnika wiadomości, zawierającą dane niezbędne do przesłania nagrody.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. W pierwszej przesyłce zostaną wysłane te tomy, które do dnia skompletowania przesyłki ukazały się w sprzedaży detalicznej. Kolejne tomy będą wysyłane sukcesywnie, po dwa w paczce, co dwa tygodnie.

5. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.


6. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym nie wskaże danych adresowych umożliwiających Organizatorowi wysłanie nagrody w sposób i w terminie  określonym w § 4 ust. 5 bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE .

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs: Miejsca Święte” w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Agory SA.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kochani,

dziękujemy za udział w naszym konkursie. Mamy nadzieję, że konkurs był dla Was okazją nie tylko do przekopania archiwów fotograficznych, ale też przywołania pięknych, magicznych, wartych zapamiętania chwil.

Z przyjemnością ogłaszamy, że:

1. miejsce i nagrodę główną - zestaw 21 przewodników z serii „Miejsca Święte” - otrzymuje city_hopper za dwa bardzo dobre zdjęcia: jasne i czyste wnętrze świątyni w Kopenhadze i tchnący spokojem widok na kościół św. Franciszka w Asyżu

2. i 3. miejsce ex aequo i nagrodę w postaci pięciu pierwszych tomów kolekcji (po jednym zestawie dla każdej osoby) otrzymują dominiczas i kazbez74.

Laureatom serdecznie gratulujemy, z nagrodzonymi osobami skontaktujemy się drogą mailową!

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział i zachęcamy do śledzenia Kolumbera, niebawem będziemy mieć dla Was kolejny konkurs ;)

Redakcja

Zaloguj się, aby skomentować tę podróż

Komentarze

 1. sagnes80
  sagnes80 (14.01.2011 19:10) +1
  city_hopper - gratuluję! zdjęcia wspaniałe, nagroda zasłużona:):):)
 2. absztyfikant
  absztyfikant (17.12.2010 2:37)
  Szanowna pani Iwonko55h,

  Rzeczywiscie zadalem pani pytanie. Interesowalo mnie co spowodowalo, ze seryjnie stawiala pani minusy przy moich wypowiedziach. Musze podkreslic, ze zrobilem to droga pocztowa, a nie publicznie.

  Serdecznie gratuluje pani licznych sukcesow w wielu konkursach - zwlaszcza w tych, gdzie o wygranej decydowala liczba plusow przyznanych przez innych uzytkownikow. Vox populi, vox Dei.

  Wprawdzie moje zdjecia najwyrazniej nie przypadly pani do gustu, ale w moich oczach pani szczery komentarz zasluguje na plus, wiec go niniejszym stawiam. Mam nadzieje, ze znajdzie poczesne miejsce w pani kolekcji.

  Zadedykowalbym pani piosenke, ale nie zrobie tego w obawie, ze znowu zirytuje pania moim przasnym i niedoskonalym wyczuciem piekna i harmonii.

  Pozostaje z szacunkiem i sympatia,
  A.


 3. iwonka55h
  iwonka55h (16.12.2010 21:22) +3
  Myślę Absztyfikancie, że skupiasz wokół siebie pseudo przyjaciół i klakierów.
  Ja źle bym się czuła ze świadomością, że większość głosów i pochwał moich zdjęć pochodzi z fikcyjnych, nieistniejących nicków, co to za przyjaciele?. Po co? Dowartościowujesz się w ten sposób?
  Ja, i nie tylko ja, wygrałam na tym forum już kilka nagród, w różnych konkursach, i nigdy żadni klakierzy nie byli mi potrzebni, mimo iż o wygranej decydowała ilość plusów.
  Pytałeś dlaczego stawiam minusy na posty - wkurzyły mnie aroganckie wypowiedzi twoich pożal się Boże znajomych, wypowiedzi na poziomie forumowego szamba, my tu nie rozmawiamy takim językiem. Zresztą, jeżeli oni mogą minusować wypowiedzi innych, to ja też.
  Poziom zdjęć zgłoszonych przez ciebie do konkursu jest taki jaki jest i klakierzy ci nie pomogą.
 4. siwa
  siwa (16.12.2010 15:22) +3
  Mamzerek chwilę niżej napisał ilu nicków używał.
  Tak, znamy się wszyscy z portalu i prosiłabym, żeby wsparcie znajomych mieściło sie w granicach przyzwoitości i nie angażowało za dużej ilości osobowości.
 5. voyager747
  voyager747 (16.12.2010 0:07) +2
  kurcze, znowu miałem rację, w tym przypadku to akurat dość smutne :(
 6. absztyfikant
  absztyfikant (15.12.2010 15:40)
  Madame Siwa, milo Cie zobaczyc.

  Z uwagi na to, ze znamy sie z portalu, to znasz tez ludzi, ktorzy mnie poparli. Regulamin konkursu mowi jasno, ze najciekawsze zdjecia wybiera redakcja. Ilosc plusow nie ma zadnego znaczenia.

  Moi znajomi (znani rowniez Tobie) zwyczajnie mnie wsparli. Zdrowe wspolzawodnictwo nie moze doznac zadnego uszczerbku, jesli o wygranej decyduje jak mniemam niezalezne jury.

  Uzytkownik "wujo_wladek" zaspamowal moje zdjecia wklejajac pod kazdym z nich notatki o identycznej tresci. To wg wszelkich regulaminow jest uwazane za spam.
 7. siwa
  siwa (15.12.2010 11:31) +2
  Mr Absztyfikant, to są Twoi przyjaciele w co najmniej kilku znanych nam wcieleniach.
 8. kolumber
  kolumber (15.12.2010 11:23) +4
  Drodzy Użytkownicy,

  poniższa dyskusja pokazuje, że konkursy, które z założenia powinny być oparte na zdrowym współzawodnictwie, nie zawsze przebiegają uczciwie - nawet jeśli wyboru zwycięzcy dokonuje Jury, a nie inni użytkownicy, więc liczba oddanych głosów nie ma wpływu na wynik, wręcz przeciwnie - często duża liczba plusów i komentarzy wygląda podejrzanie, zaburza obraz i rodzi niezdrową atmosferę. Zraża nas także do organizowania konkursów z głosowaniem.

  W tej chwili regulamin Kolumbera mówi rzecz następującą:
  § 2. Zasady zakładania i korzystania z profilu Użytkownika.
  11. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z profilu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz charakterem Serwisu Kolumber.pl.

  W naszym rozumieniu oszukiwanie innych użytkowników nie jest zgodne z normami społecznymi.
  Dostaliśmy kilka zgłoszeń nieuczciwych praktyk w serwisie, sprawdzamy te zgłoszenia.
  Uprzedzamy, że wobec osób, które postępują nieuczciwie będziemy zmuszeni wyciągnąć konsekwencje

  redakcja Kolumbera
 9. absztyfikant
  absztyfikant (15.12.2010 3:10)
  Prosze nie klamac. To sa moi przyjaciele m.in. z forum JUDAICA i forum SWIAT na portalu gazeta.pl. Pochwalilem sie im, ze biore udzial w konkursie.

  Te osoby (nicki) nie zostaly wytworzone przeze mnie na potrzeby konkursu, tylko od lat biora udzial w dyskusjach na portalu gazeta.pl. To tez mozna latwo sprawdzic.

  Administracja po IP zobaczy, ze np. kahanka pisze z Wielkiej Brytanii, Wtracalski z Izraela, a mamzerek z USA, a ja z Polski.

  Zdjecia ocenia jury, wiec nie ma mowy o zadnym czarowaniu wynikow.

  Skad w Tobie tyle zawisci? Zazdroscisz mi przyjaciol?
 10. amused.to.death
  amused.to.death (10.12.2010 15:51) +7
  Tak, konkurs gdzie ważne są wybory jury a nie plusy innych jest ok - ja mam alergię na wszelkie konkursy i sterty maili od znajomych w stylu 'kliknij na mnie'.
  A jak już trzeba się zarejestrować, żeby na kogoś kliknąć... grrr.....
  Tzn. w sumie i tak tego nie robię. Ale czy nie łatwiej byłoby po prostu losować nagrodę za zdjęcie niż robić coś takiego?
 11. renata-1
  renata-1 (06.12.2010 14:56) +5
  no ale przecież zdjęcia wybiera jury (i to chyba jest dobra metoda na klony).
  W jednym z konkursów Kolumbera wygrałam ciekawą książkę i jak pragnę zdrowia nie sklonowałam się, wygrałam ją dzięki Waszym Kochani Kolumberowicze plusom, za co jeszcze raz dziękuję.
  Pozdrawiam gorąco.
 12. voyager747
  voyager747 (05.12.2010 18:52) +6
  A tam, nie wiem jak to jest z tymi konkursami, nie ma sensu moim zdaniem robić przekrętów dla plecaczka, bo to nie jest tego warte.
 13. voyager747
  voyager747 (05.12.2010 12:51) +7
  W przypadku zwykłych zdjęć, to nie ma znaczenia, plusy itp. to dla dobrego samopoczucia, ale w przypadku konkursów z nagrodami, to moim skromnym zdaniem jednak chyba trochę ma.
  Ja wkleiłem chyba 3 zdjęcia do konkursu o górach, ale jak zobaczyłem co się tam wyprawia, to szybciutko je wycofałem. Bez problemu można założyć sobie 10 profili i dawać plusy, ale po co ?
 14. voyager747
  voyager747 (05.12.2010 11:02) +5
  za rzadko wpadasz, to nie zauważyłaś :)
 15. fiera_loca
  fiera_loca (05.12.2010 0:52) +8
  aaaa, to ja nie wiedzialam,ze tylu spryciarzy wsrod kolumberowiczow,nie przyszlo mi to nawet do glowy...oj,nie ladnie...
 16. voyager747
  voyager747 (03.12.2010 23:56) +8
  :)) trzeba by być ślepym żeby tego nie zuważyć
 17. s.wawelski
  s.wawelski (03.12.2010 23:54) +8
  No właśnie, jeszcze jeden się nie skończył a już jest następny... :-)

  A ja myslalem, ze to tylko mnie sie wydaje, ze sklonowani "Kolumberowicze" sobie sami dają plusy... :-)
 18. voyager747
  voyager747 (03.12.2010 21:07) +11
  ojej, nowy konkurs, aż się boję, że znowu pojawi się tysiąc nowych użytkowników ( ze swoimi klonami) i będą sami sobie dawać plusy, tak jak w przypadku gór :)