2010-12-03

Podróż Fotokonkurs: Popatrz w górę! WYNIKI!

Opisywane miejsca: Góry
Typ: Inna

Po ponad trzech tygodniach trwania konkursu nadeszła chwila ogłoszenia wyników. Musimy przyznać, że czujemy lekką tremę ;)

Przede wszystkim, dziękujemy wszystkim serdecznie za udział, spodziewaliśmy się, że nie zawiedziecie, ale ok. 800 fantastycznych obrazów naprawdę przerosło nasze oczekiwania. Wiele zdjęć - i towarzyszących im opisów - dostarczyło nam prawdziwych wzruszeń, chwil zachwytu, a nawet... adrenaliny. I takie zdjęcia staraliśmy się wyróżnić - poruszające w nas głęboko ukryte emocje - licząc się z tym, że wiele pięknych zdjęć pozostanie bez nagrody.

Wybraliśmy: góry piękne i wręcz cukierkowe, niebezpieczne, metafizyczne, spokojne i pełne przestrzeni.

Żeby nie przedłużać, z przyjemnością ogłaszamy, iż:

1. nagroda - zestaw obejmujący: plecak Salewa model Altitude 30 BP o wartości 399,90 zł + film DVD „Wysokie Tatry - dziki świat zastygły w czasie” wędruje do użytkownika jackdi za góry rzucające na kolana

2. nagroda - zestaw obejmujący: plecak Salewa Summit 20 BP o wartości 249,90 zł + film DVD „Wysokie Tatry - dziki świat zastygły w czasie” trafi do użytkownika tompalosz za góry niebezpieczne i groźne

3. nagroda - zestaw obejmujący: plecak Salewa Sub 25 BP o wartości  149,90 zł + film DVD „Wysokie Tatry - dziki świat zastygły w czasie” pojedzie do użytkownika dvknow za góry spokojne i przestrzenne

Nagrody wyróżnienia, czyli filmy DVD „Wysokie Tatry - dziki świat zastygły w czasie” otrzymują: 2_koty i arugala za góry różnorodne i metafizyczne.

Przyznaliśmy także dodatkową-nagrodę niespodziankę za... zdjęcie-niespodziankę: góry jak lody stracciatella dla photopstryk(a).

Laureatom gratulujemy, skontaktujemy się z Wami drogą mailową, sprawdzajcie swoje konta pocztowe! (te, które wykorzystaliście podczas rejestracji swojego konta w Kolumberze).

Dziękujemy także sponsorom wspaniałych nagród: firmie Salewa i Arctic Production.

Powodzenia w kolejnych konkursach!

redakcja serwisu Kolumber.pl

„Popatrz w górę” to nieco przewrotna nazwa konkursu, który dla Was przygotowaliśmy. Popatrzcie w górę, a dokładniej: na góry. Co widzicie? Potęgę i piękno natury? Obietnicę niezapomnianej przygody? Spełnienie swoich marzeń? A może przestrogę, by człowiek nie czuł się jednak panem wszystkiego, co ziemskie?

Zasady konkursu są proste:

1. wystarczy opublikować w serwisie wykonane przez siebie zdjęcie o tematyce górskiej

2. i opisać je poprzez dokończenie zdania: „Kiedy patrzę na góry, widzę...”.

Uwaga! Zdjęcia należy dodawać do miejsca „Góry”.

Instrukcja dodawania zdjęcia na konkurs:

1. Po zalogowaniu się na stronie serwisu Kolumber.pl należy wybrać przycisk „Dodaj zdjęcie” (znajduje się on w prawym górnym rogu nawigacji)

2. Pojawi się okno dodawania - tutaj należy wpisać: Góry, następnie kliknąć przycisk „Sprawdź” i z listy podpowiedzi wybrać ścieżkę: Góry, Konkursy, Europa

3. W następnym kroku można załadować zdjęcie z dysku swojego komputera i przejść do publikacji

4. Na stronie publikacji zdjęcia należy dodać tytuł opisujący miejsce wykonania zdjęcia, a zdanie konkursowe dokończyć w opisie pod zdjęciem.

Gotowe!

Prawidłowo dodane zdjęcie powinno opublikować się na TEJ stronie

(zdjęcie może pokazać się na stronie z kilkugodzinnym opóźnieniem).

Zdjęcia dodane do innych miejsc niż strona konkursowa nie będą brane pod uwagę podczas przyznawania nagród.

 • Konkurs foto 640x480

Aby zachęcić Was do udziału w konkursie, razem z naszymi partnerami: firmą Salewa oraz serwisem Activelifedvd.pl ufundowaliśmy fantastyczne nagrody, które na pewno zachęcą do niejednej górskiej wycieczki. Nagrodzimy nimi Autorów pięciu najciekawszych naszym zdaniem zdjęć.

Nagrodami w konkursie są:

a) zestaw obejmujący: plecak Salewa model Altitude 30 BP o wartości 399,90 zł + film DVD „Wysokie Tatry - dziki świat zastygły w czasie” dla zdobywcy pierwszej nagrody w Konkursie;

b) zestaw obejmujący: plecak Salewa Summit 20 BP o wartości 249,90 zł + film DVD „Wysokie Tatry - dziki świat zastygły w czasie” dla zdobywcy drugiej nagrody w Konkursie;

c) zestaw obejmujący: plecak Salewa Sub 25 BP o wartości  149,90 zł + film DVD „Wysokie Tatry - dziki świat zastygły w czasie” dla zdobywcy trzeciej nagrody w Konkursie;

d) dwa filmy DVD „Wysokie Tatry - dziki świat zastygły w czasie” po jednym dla zdobywców czwartej i piątej nagrody w Konkursie.

Konkurs trwa od 10 listopada do 30 listopada 2010 roku.

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 3. grudnia 2010 roku. Z laureatami skontaktujemy się drogą mailową, więc po zakończeniu konkursu śledźcie swoje skrzynki mailowe!

Przed wzięciem udziału w Konkursie prosimy zapoznać się z Regulaminem, który znajduje się poniżej.

Życzymy powodzenia!

Redakcja serwisu Kolumber.pl

REGULAMIN KONKURSU „POPATRZ W GÓRĘ” („Regulamin”).

§ 1 . POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Popatrz w górę”, zwanego dalej „Konkursem” jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Sponsorami Konkursu są:

a) SALEWA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stefana Batorego 25, 31-135 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000294001, NIP 676-235-82-17,

b) Artica Production sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Radna 11/1, 00-341 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000364075, NIP: 525-248/74-12,

zwane dalej łącznie „Sponsorami”.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://kolumber.pl/ zwanego dalej „Serwisem” w okresie od 10 do 30 listopada 2010 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Sponsorów jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 10 listopada 2010 roku od godziny 18:00 do dnia 30 listopada 2010 roku do godziny 17:59 (decyduje zapisany na serwerze Serwisu czas zgłoszenia konkursowego):

a) zalogować się w Serwisie przez podanie loginu oraz hasła dostępu;

b) zamieścić w Serwisie zdjęcie konkursowe o tematyce górskiej i przypisać zdjęcie do lokalizacji „Góry” (podczas dodawania zdjęcia w pierwszym kroku, tj. po wpisaniu w pasek lokalizacji słowa Góry wyświetli się lista podpowiedzi, z listy należy wybrać lokalizację „Góry, Konkursy, Europa”, słowo „Góry” należy wpisać bez cudzysłowów);

c) opisać zamieszczone zdjęcie poprzez dokończenie zdania: „Kiedy patrzę na góry, widzę...”.


2. Uczestników Konkursu obowiązuje „Regulamin Serwisu Kolumber.pl” opublikowany na stronie Serwisu.

3. Zgłaszać do Konkursu można jedynie zdjęcia nieopublikowane wcześniej w Serwisie, w formatach: jpg, gif o wymiarach nie mniejszych niż 800x600 pikseli i wadze nie przekraczającej 1 MB.

4. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 Regulaminu każdy uczestnik konkursu może zgłosić nieograniczoną liczbę zdjęć.


5. Poprzez zgłoszenie zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęcia do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jego wykorzystanie w zakresie określonym w ust. 5 poniżej.


6. Poprzez nadesłanie zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronach Serwisu, oraz innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród wszystkich zdjęć nadesłanych przez uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wybierze:

a)      zdjęcie nagrodzone pierwszą nagrodą określoną w § 5 ust. 1 pkt a);

b)      zdjęcie nagrodzone drugą nagrodą określoną w § 5 ust. 1 pkt b);

c)      zdjęcie nagrodzone trzecią nagrodą określoną w § 5 ust. 1 pkt c);

d)      zdjęcie nagrodzone czwartą nagrodą określoną w § 5 ust. 1 pkt d);

e)      zdjęcie nagrodzone piątą nagrodą określoną w § 5 ust. 1 pkt d).

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu do dnia 3. grudnia 2010 roku oraz zawiadomi zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez uczestnika przy rejestracji w Serwisie.

5. Nagrodzony uczestnik obowiązany jest w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody, wysłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] wiadomość zawierającą dane niezbędne do przesłania nagrody tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko, numer telefonu oraz swój login w serwisie Kolumber.pl.

§ 5. NAGRODY.

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) zestaw obejmujący: plecak Salewa model Altitude 30 BP o wartości 399,90 zł + film DVD „Wysokie Tatry - dziki świat zastygły w czasie” dla zdobywcy pierwszej nagrody w Konkursie;

b) zestaw obejmujący: plecak Salewa Summit 20 BP o wartości 249,90 zł + film DVD „Wysokie Tatry - dziki świat zastygły w czasie” dla zdobywcy drugiej nagrody w Konkursie;

c) zestaw obejmujący: plecak Salewa Sub 25 BP o wartości  149,90 zł + film DVD „Wysokie Tatry - dziki świat zastygły w czasie” dla zdobywcy trzeciej nagrody w Konkursie;

d) dwa filmy DVD „Wysokie Tatry - dziki świat zastygły w czasie” po jednym dla zdobywców czwartej i piątej nagrody w Konkursie.


2. Nagrody konkursowe zostaną przesłane pocztą lub pocztą kurierską na adres zwycięzcy wskazany w sposób określony w § 4 ust. 5 w terminie 14 dni od dnia wysłania przez uczestnika wiadomości, zawierającej dane niezbędne do przesłania nagrody.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.


5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym nie wskaże danych adresowych umożliwiających Organizatorowi wysłanie nagrody w sposób i w terminie  określonym w § 4 ust. 5 bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE .

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs: Popatrz w górę” w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Agory SA.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zaloguj się, aby skomentować tę podróż

Komentarze

 1. kolumber
  kolumber (26.11.2010 11:18)
  Serowka - jest. Dowodem na to są wszystkie zdjęcia opublikowane na tej stronie.
  W pasku miejsca musisz wpisać "góry" (bez cudzysłowu, tylko to jedno słowo - góry, z polskimi znakami). Właściwa lokalizacja (Góry, Konkurs, Europa) jest ostatnia, trzeba rozwinąć pasek.
  Powodzenia,
  Kolumber
 2. serowka
  serowka (25.11.2010 19:39)
  Na liscie podpowiedzi nie ma zestawu. Gory, Konkursy, Europa
kolumber

kolumber

Admin
Punkty: 5674